Ozolnieku vidusskolas bibliotēka  ir vietējās nozīmes bibliotēka, bet ar īpašām funkcijām un atbildību par kvalitatīvu un pilnīgu bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem un pedagogiem, lai nodrošinātu valsts akreditēto un licencēto mācību programmu apguvi.

Skolas bibliotēkas krājuma veidošanu nosaka skolēnu un skolotāju informacionālās vajadzības. Komplektējot resursus, par pamatu tiek ņemti izglītības satura apguvei paredzētie izdevumi.

Pamatfonds ir krājuma daļa, kas ietver uzziņu literatūru, nozaru literatūru, daiļliteratūru, periodiskos izdevumus u.c. gan iespiestā, gan elektroniskā veidā.

Mācību fondu veido mācību grāmatas un citi ar  mācību procesu saistītie izdevumi. Arī šajā krājuma daļā tradicionālajām mācību grāmatām pievienojas elektroniskie materiāli.

Skolas bibliotēka attīstās kopā ar skolotāju izmantotajām mācību metodēm, paredzot krājumā iekļaut digitālos mācību līdzekļus..

Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir abonements, kur izvietota lielākā krājumu daļa, un lasītava mācībām un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. Apmeklētāju darbam ir 2 datori ar interneta pieslēgumu un izdrukas iespējām.

Lasītavā iespējams organizēt mācību stundas, izmantojot gan tradicionālo krājumu, gan mācību materiālu prezentācijai nepieciešamo tehniku. Šeit ir droša vide kolektīvajām, grupu un individuālajām skolēnu mācībām.

Skolas bibliotēka skaitļos (ziņas par 2019. gadu)

Lasītāji 852
Apmeklējumi 14 800
Izsniegumi 23 910
Jaunieguvumi 2167
Krājums 2018. gada beigās 31 675
   

Bibliotēkas darba laiks

Pirmdien 8.00-16.00
Otrdien 8.00-16.00
Trešdien 8.00-16.00
Ceturtdien 8.00-16.00
Piektdien 8.00-16.00
   

Skolēnu brīvlaikā bibliotēkas darba laiks tiek saskaņots ar skolas pasākumu plānu.

2019./2020. mācību gads

Skolēni – 630

Skolotāji – 72

Darbinieki – 26

Direktore – Dina Tauriņa

Direktores vietnieces izglītības jomā (1.-6.kl.) – Dina Medjānova, Maija Neļķe

Direktores vietnieces izglītības jomā (7.-12.kl.) – Rita Īve-Zaķe, Alīna Rjabova

Direktores vietniece ārpusklases darbā – Rūta Bergmane

Direktores vietniece audzināšanas darbā – Inese Mičule

Saimniecības vadītājs – Ēriks Belovs

Skolas padomes priekšsēdētājs – Guntis Vīnavs

Vecāku padomes priekšsēdētājs – Mārtiņš Prīsis

Skolēnu domes prezidente – Kristīne Jermolajeva

 

Nozīmīgākie dati skolas vēsturē

1846. Ozolnieku pagastā dibināta OZOLMUIŽAS SKOLA.

1902. Uzcelta vecā skolas ēka – četrgadīgā pamatskola (63 skolēni). Vienlaicīgi darbu sāk arī Ozolnieku Skuju pamatskola.

1933. Izveidota sešgadīgā pamatskola (72 skolēni).

1987. Uzcelta jaunā skolas ēka, darbu sāk vidusskola.

1993. Tiek atjaunota patriotiskā jauniešu organizācija – jaunsargi.

1995.-2002. Vidusskolas klasēs profesionāli orientētā valsts aizsardzības programma (5 izlaidumi).

2000.-2004. Vidusskolas klasēs profesionāli orientētā robežsargu apmācības programma (2 izlaidumi).

2005. Pabeigta skolas sporta-aktu zāles celtniecība.

2013. Skolai uzbūvēts 4. stāvs

no 2015. gada Ozolnieku vidusskola ir viena no UNESCO ASP dalībskolām

no 2015. gada ieviesta programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU)

2016. gadā iegūts Zaļais diploms un Latvijas Ekoskolas nosaukums

2017. gadā iegūts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs

2017. gadā iegūts Mammadaba vēstniecības tituls un Mammadaba karogs

no 2018.gada ieviesta programma "Sociāli emocionālā mācīšanās" (SEM)

 

Ozolnieku vidusskola piedāvā šādas izglītības programmas
  • Pamatizglītības programma, kods 21011111
  • Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611

 

Vīzija

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde.

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības ieguves nodrošināšana visiem Ozolnieku novada izglītojamiem.

Mērķis

Kvalitatīva izglītības procesa organizēšana izglītojamiem mūsdienīgā, labvēlīgā un drošā vidē  pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvei, personības izaugsmei.

Vērtības

Patriotisms. Izaugsme. Cieņa. Atbildība.

Ozolnieku vidusskolas absolventi

 

1. izlaidums 1990. gadā

Klases audzinātāja Inta Zelmene

Apsīte Dace, Andiņa Santa, Geršebeka Aivija, Hāze Jānis, Jackevičs Edgars, Kažotnieks Jānis, Melderis Juris, Presa Ilze, Stinka Andris, Veilands Oskars, Zelmenis Māris

 

2. izlaidums 1991. gadā

Klases audzinātāja Anita Indāre

Aleksandere Gita, Babčuka Iveta, Djačenko Andrejs, Hermanis Normunds, Ivanova Diāna, Pietkūns Māris, Siliņa Lilita, Sloka Ingus, Strode Marita, Štāle Līga, Ukše Jānis, Vagale Evita, Židele Inese

 

3. izlaidums 1992. gadā

Klases audzinātāja Dina Medjānova

Andersons Jānis, Burkāne Iveta, Cunskis Jānis, Čerņavskis Raivis, Ikvils Raimonds, Karole Ilze, Kronberga Evija, Lipšāne Sarmīte, Ļeņivko Evita, Miķilps Guntars, Muižarāja Inga, Oša Guna, Rozentālbergs Jānis, Strakšus Andris

 

4. izlaidums 1993. gadā

Klases audzinātāja Biruta Sproģe

Ainārs Uldis, Gerbešeka Kristīne, Grosa Gita, Jakovele Everita, Jordāne Iveta, Kažotniece Zane, Liepa Kristīne, Reinis Armands, Silamiķelis Ints, Špillers Lauris, Štālmeistars Juris, Uzbeka Kristīne, Veseloka Dace

 

5. izlaidums 1994. gadā

Klases audzinātāja Inese Stikute

Andersone Aivija, Briks-Dravnieks Renārs, Fridberga Baiba, Jaunsubrēna Gunta, Markovs Vilnis, Ridere Sanita, Rozīte Kristīne, Rozītis Kaspars, Siliņa Ieva, Zariņa, Iveta

 

6. izlaidums 1995. gadā

Klases audzinātāja Aija Vanaga

Baranovskis Ivo, Gārseniece Evita, Jackeviča Liene, Lozbeņovs Dmitrijs, Martuka Ilona, Mozga Māris, Neija Ģirts, Plonis Oskars, Pole Dace, Stinka Juris

 

7. izlaidums 1996. gadā

Klases audzinātāja Evija Svikle

Cērpiņa Līga, Duļbinska Dace, Gene Sandra, Krūmiņa Gundega, Pīrāga Iluta, Ripa Raitis, Sloka Didzis

 

8. izlaidums 1997. gadā

Klases audzinātāja Rasma Skruļa

Bērziņa Zaiga, Vācers Rolands

 

9. izlaidums 1998. gadā

Klases audzinātāja Rasma Skruļa

Apsīte Santa, Ancītis Agris, Bārzdiņa Inita, Butkus Gatis, Brūvere Linda, Čabute Inta, Daņiļēvičs Oskars, Ivanovs Andris, Kapele Ilze, Kellerts Gatis, Krīviņa Līga, Mediniks Aivis, Pitka Ģirts, Semerovs Dimārs, Skruļa Inese, Stašuls Gints, Romašova Svetlana, Vācers Armands, Vīksniņš Gatis, Zīverte Laura

 

10. izlaidums 1999. gadā

Klases audzinātājs Edgars Ludzītis

Balodis Kaspars, Duntavs Arvīds, Genis Uldis, Iļjins Uldis, Kļava Rolands, Krasnovs Ilmārs, Liepure Evita, Orlova Diāna, Purainis Arnis, Rieksts Māris, Šeinuks Uģis, Ungure Linda

 

11. izlaidums 2000. gadā

12.a klases audzinātāja Mārīte Skrinda

Auliņš Ervins, Bilerts Edgars, Cimars Agris, Duntava Rūta, Gilnere Leonora, Hāze Mārtiņš, Īve Rita, Jakovele Iveta, Kārkliņa Ilze, Kota Sintija, Mozga Ivars, Podniece Iveta, Šaliņa Liene, Vaškevics Jānis, Veidemanis Mārtiņš, Veličko Gints, Zaķis Uldis

12.b klases audzinātāja Aina Ezergaile

Balodis Jānis, Ezeriņa Inta, Gavene Vita, Grauds Ritvars, Jansons Māris, Kondrāts Oskars, Luceviča Svetlana, Makreckis Roberts, Šķēle Gatis, Šmits Ivo, Tamariņa Rita, Truslis Linards, Trušelis Andris, Utāns Māris, Viļms Ainis, Veide Viktors, Veldre Sintija

 

12. izlaidums 2001. gadā

12.a klases audzinātāja Renāte Zīda

Bērziņa Zane, Čača Evisa, Elstiņa Ieva, Finogejeva Imanta, Lavrentjevs Dainis, Liepurs Sandis, Mackēviča Iveta, Salmiņa Iveta, Saukums Ingus, Strade Rūta, Strādere Kristīne, Učelniece Dzintra, Ungure Ilze, Vaičule Vita, Veidemanis Artūrs, Vīgule Liene, Žukovska Zane

12.b klases audzinātāja Rasma Skruļa

Briede Baiba, Brokāne Sintija, Cēsnieks Jānis, Dumpe Elīna, Lipskis Andrejs, Matjuņins Toms, Ozoliņš Jānis, Ozoliņš Mārtiņš, Sēlis Kārlis, Vovers Jānis, Zvejnieks Andris

 

13. izlaidums 2002. gadā

12.a klases audzinātāja Aina Ezergaile

Alksne Iveta, Andrejeva Edīte, Ausmiņa Maruta, Auza Justīne, Batarovskis Andis, Bojarune Dace, Brahmanis Andris, Bulderberga Zane, Bušmeistars Mārtiņš, Gricius Diāna, Jurjāne Baiba, Krīviņa Maija, Miķelsons Mareks, Mozaļevs Pāvels, Rozentāls Vilnis, Skrebelis Gatis, Šauša Ilona, Tiliševskis Guntis, Vācers Rinalds, Vēja Līga

12.b klases audzinātājs Ainārs Kākers

Apse Gints, Babris Ainārs, Brauhbārs Oskars, Brigmanis Aivars, Brūniņš Agris, Dunavskis Gatis, Garauskis Uldis, Grīnberga Guna, Kindereviča Agija, Launags Juris, Maculēviča Baiba, Paškeviča Aija, Reča Agnese, Roderts Dzintars, Runis Andis, Rusānovs Ēriks, Vaselis Artūrs

 

14. izlaidums 2003. gadā

12.a klases audzinātāja Gunta Andersone

Andersons Mārtiņš, Bajārs Kaspars, Boša Maija, Cimermane Elīna, Černuho Madara, Dumpis Māris, Liepiņš Jānis, Mihaiļuks Sergejs, Miķelsons Jānis, Samuļone Jolanta, Trēde Māris, Učelnieks Jānis, Zīmeca Baiba

12.b klases audzinātāja Inta Rasnača

Beitāns Gatis, Bigaņiča Ruslana, Brakmane Agnese, Gaiķis Ivars, Klūga Jānis, Kriškāne Ilona, Krūmiņš Valters, Ļahs Zemgus, Otikovs Atvars, Sergejevs Andris, Siņica Igors, Šleija Sandis, Troņins Aleksandrs, Vinters Aigars, Zeltiņš Jānis

 

15. izlaidums 2004. gadā

12.a klases audzinātāja Inta Balode

Auliņa Edīte, Dunkulis Arvis, Ercmanis Arvis, Grunde Raitis, Iļjina Nataļja, Išmuhamedova Maija, Karabačs Edgars, Korvena-Kosakovska Baiba, Liepa Aigars, Lindenbauma Linda, Lutere Aiga, Meinharde Ieva, Mihaiļuka Jeļena, Mozga Dace, Neretnieks Rihards, Pitkēviča Tatjana, Putnieks Didzis, Riharde Ina, Stepanoviča Sintija, Strauts Jānis, Šmits Artūrs, Vācere Inguna, Zaķe Diāna

12.b klases audzinātāja Rasma Skruļa

Baltuška Agris, Bernāns Arturs, Cvetkovs Andrejs, Gindra Aigars, Maļinovska Irina, Moskaļuks Jaroslavs, Ostrovskis Aigars, Perepečajs Jevgēnijs, Tiltiņš Jānis, Valdmane Viktorija, Zusāne Santa

 

16. izlaidums 2005. gadā

Klases audzinātāja Rasma Skruļa

Blūms Roberts, Čirkins Andrejs, Didrihsone Zane, Doļegnovska Linda, Grauds Artūrs, Gricius Kristīne, Iļjins Aleksejs, Ivuškāns Gints, Jakovels Jānis, Joma Arta, Joma Jolanta, Kučinskis Māris, Kurda Viktorija, Laivenieks Valentīns, Lapins Aigars, Lavrentjeva Ineta, Otikovs Kaspars, Paslauskis Renārs, Rudlapa Agnese, Sergejeva Katrīna, Veinbergs Oskars, Vējš Arnis, Zātiņš Gatis, Zemīte Vineta

 

17. izlaidums 2006. gadā

Klases audzinātāja Ligija Andersone

Alksne Ketija, Brūvere Jana, Deičmane Zane, Dimants Jānis, Dumceva Marina, Grigorjeva Diāna, Gūtmanis Andris, Joma Rolands, Konopacka Laura, Koroļova Lana, Liepure Jolanta, Neretnieks Dāvis, Otikovs Jānis, Ozoliņa Renāte, Pīrāga Iveta, Plotņikova Dana, Sinkēviča Elīna, Skrinda Kaspars, Šivcāns Edgars, Vidiņš Gatis, Vinovskis Edgars, Zariņa Iveta

 

18. izlaidums 2007. gadā

Klases audzinātāja Inta Balode

Bitens Mārtiņš, Bunce Ieva, Danieks Artis, Eversone Līga, Folkmanis Māris, Graščenkovs Andrejs, Grundšteins Uģis, Ivuškāns Gatis, Joma Renārs, Kalēja Anita, Lindenbaums Māris, Līberts Jānis, Matvejeva Betija, Meļba Jana, Meļba Linda, Osis Artūrs, PobjavžinsVladislavs, Putnieks Rolands, Romaņivs Andrejs, Šērs Edgars, Veidemanis Uldis, Vinovska Agnese, Viņķele Elīna, Zabeļskis Armands

 

19. izlaidums 2008. gadā

Klases audzinātāja Ināra Kardakova

Bērziņš Māris, Biernis Niklāvs, Duboviks Mārtiņš, Dumcevs Dmitrijs, Hammers Aivis, Jaunzems Arnolds, Krauze Sintija, Labrence Rūta, Lankovskis Eduards, Lapiņš Roberts, Lavrenjeva Sanita, Ozoliņa Maija, Prātniece Madara, Pogaine Kristīne, Reinis Kristaps, Rumkovska Mārīte, Slivjuka Liene, Tobiass Māris, Trēde Kārlis, Trušulis Artūrs, Vilcāns Gatis

 

20. izlaidums 2009. gadā

12.a klases audzinātāja Sigita Krauze

Broka Dace, Danieks Dāvis, Grundmane Elīna, Holendere Vēsma, Jurēvica Ilze, Kļava Rihards, Korvena-Kosakovska Kristīne, Krīviņa Inese, Kuzmins Iļja, Lapina Anita, Neimanis Agris, Šakurova Diāna, Šaliņa Laura, Vaselis Mārtiņš

12.b klases audzinātāja Ligija Andersone

Alksne Anete, Bunce Baiba, Cimare Līga, Eihvalde Inese, Gailāne Linda, Gaile Sintija, Jankovska Madara, Klaģis Kristaps, Pētersone Sanita, Simanovičs Kaspars, Stasiva Liāna, Strīķe Baiba, Šmeliņš Linards, Viņķelis Pēteris

 

21. izlaidums 2010. gadā

Klases audzinātāja Dace Jamonte

Ausmane Ieva, Bluka Ieva, Broka Zenta, Bukase Ilze, Butāne Anete, Dimante Daina, Drulle Māris, Dunkure Gunda, Folkmane Eva, Groza Līga, Kalniņa Līga, Klēģere Ilze, Leitēns Kristaps, Mingins Roberts, Pinte Sandis, Plane Daiga, Popkova Diāna, Rimdžus Iluta, Samuļonis Vitālijs, Siliņa Sintija, Stīpniece Madara, Vjaksa Evita, Ziediņš Emīls, Zīmeca Inga, Zīmons Ronalds

 

22. izlaidums 2011. gadā

12.a klases audzinātāja Aina Krūmiņa

Antonovs Alberts, Balodis Kristaps, Beikmanis Nils, Černuho Līga, Dinsbergs Kārlis, Grinevics Toms, Jūrkalne Rūta, Kairovs Mārtiņš, Kalniņa Elza, Krāģis Kaspars, Lukaševica Renāte, Miķelsone Rita, Pole Kristīne, Polītis Nauris, Viņķele Anete, Vorza Pēteris

12.b klases audzinātājs Igors Grigorjevs

Brizgo Rolands, Cimars Mārtiņš, Dzērve Gundars, Galviņš Raivis, Grablovskis Rinalds, Grundmans Linards, Mickevičs Mārtiņš, Paslauskis Jānis, Sergejevs Sandris, Tisančins Nauris

 

23. izlaidums 2012. gadā

12.a klases audzinātāja Lolita Meinharde

Antonovs Roberts, Arāja Ieva, Bolmanis Emīls, Fogelis Raivis, Kairova Inga, Lilienfelds Jānis, Sadibovs Andrejs, Sakne Maira, Sakne Mārtiņš, Spila Laura, Strautniece Krista, Tračums Elgars Staņislavs, Vanags Kārlis, Zundāns Zigmārs

12.b klases audzinātāja Lolita Meinharde

Alksne Sintija, Balde Liene, Briede Linda, Bumbure Agnese, Cimdiņa Māra, Kotāne Elīna, Laurinaite Sintija, Lisovskis Klāvs, Marcinkus Sandra, Sausā Santa, Silinevičs Mārtiņš, Zariņš Jānis

 

24. izlaidums 2013. gadā

12.a klases audzinātāja Lilita Brizga

Adiņš Rihards, Jusis Mārtiņš, Kalnājs Jēkabs, Karpikovs Ritvars, Lesiņš Emīls, Neimane Kristīne, Ozols Dins Dāvids, Pelēcis Arvīds, Učelnieks Toms

12.b klases audzinātāja Lilita Brizga

Hveženko Kristina, Miķelsone Linda, Ozoliņa Ramona, Sausā Sintija, Šīns Zigmunds, Visocka Anastasija, Višņauska Kitija

 

25. izlaidums 2014. gadā

12.a klases audzinātāja Rasma Skruļa

Dobrājs Emīls, Dunkurs Reinis, Folkmanis Jēkabs, Gulbis Edijs, Kols Raitis, Meldere Agnija, Oļeņičs Edgars, Staļģis Artis

12.b klases audzinātāja Rasma Skruļa

Bolmane Lauma, Bredika Linda, Dzene Maira, Eglīte Aivis, Jusis Edgars, Ozerska Kitija, Zariņa Laura

 

26. izlaidums 2015. gadā

12.a klases audzinātāja Inese Mičule

Gaspersone Lelde, Grantiņš Krišjānis, Grinevics Dāvis, Kalniņš Kristers, Melderis Kalvis, Misjuks Grigorijs, Ratkevičs Edgars, Sousovs Artjoms, Švarckopfa Amālija, Udrovskis Kaspars, Ulmanis Edvards

12.b klases audzinātāja Inese Mičule

Alksnis Harijs, Černavska Elīna, Jaunzeme Ilva, Livdāne Santa, Pilka Indra

 

27. izlaidums 2016. gadā

12.a klases audzinātāja Inna Galviņa

Freibergs Valts, Galviņa Adelīna Linda, Kotovs Daniēls, Stepiņš Mareks, Tāra Adelīna, Tupurīte Endija

12.b klases audzinātāja Inna Galviņa

Grīnberga Lāsma, Hofmanis Adrians, Janulione Sintija, Jurgens Rihards, Kante Kārlis, Petrago Anna, Straubergs Vilis

Ozolnieku vidusskolas 9. klašu absolventi

 

1990. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Biruta Sproģe

Ainārs Uldis, Babčuka Ilze, Bļodnieks Andris, Brālis Raimonds, Brediks Agris, Elksnīte Gita, Genis Ojārs, Grosa Gita, Jakovele Everita, Jēkabsons Ritvars, Jordāne Iveta, Kažotniece Zane, Mucinieks Ivo, Pētersons Andris, Reinis Armands, Silamiķelis Ints, Suboča Dace, Štālmeistars Juris, Uzbeka Kristīne, Veinberga Mārīte

Klases audzinātāja Ksenija Paģe

Buholcs Normunds, Briks-Dravniece Indra, Čirka Sanita, Dagils Alfreds, Ezermanis Jānis, Frīde Liene, Kalniņa Sandra, Lašinska Ieva, Liepa Kristīne, Mackevičs Normunds, Mots Andis, Riders Nauris, Saulītis Māris, Siliņa Ilze, Skuja Edgars

 

1991. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Regīna Smirnova

Ādmīdiņš Mareks, Andersone Aivija, Briks-Dravnieks Renārs, Černavska Agita, Fridberga Baiba, Grīnfelds Raimonds, Indriksons Andris, Juzupe Inta, Koževņikovs Andris, Kramiņa Gita, Lakša Agnese, Līcītis Ivars, Marhels Juris, Markovs Vilnis, Melderis Andris, Pētersone Līga, Ridere Sanita, Romašova Tatjana, Rozīte Kristīne, Rozītis Kaspars, Salmiņš Aivis, Siljānis Andis, Siļnova Ilona, Songailo Ieva, Spila Māris, Sproģis Raivis, Učelnieks Alvis, Veinberga Sarmīte, Vīnavs Ivars, Vuguls Jānis

 

1992. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Inta Balode

Kohanovičs Mareks, Lozbeņovs Dmitrijs, Martuka Ilona, Masteiko Mareks, Pelnis Ivars, Pīrāga Iluta, Radziņa Antra, Romašova Svetlana, Vīnavs Guntis Klases audzinātāja Iveta Boge Balode Līga, Cērpiņa Līga, Cīrule Inese, Duļķe Dace, Gārseniece Evita, Iļjučonoka Gunta, Jackeviča Liene, Manteifele Zane, Mozga Māris, Neija Ģirts, Plonis Oskars, Pole Dace, Pūce Ineta, Stinka Juris

 

1993. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Anita Indāre

Andersone Egita, Baranovska Inese, Bērziņš Gatis, Blagoveščenskis Ruslans, Burkāns Agris, Dovguško Raitis, Duļbinska Dace, Gaidukēviča Iveta, Gene Sandra, Hāze Ilze, Jēkabsone Anda, Jurševica Kristīne, Kramiņa Jolanta, Kuksa Aivis, Meikšāns Andis, Meldere Dace, Pīrāgs Juris, Rēdiņš Zigmunds, Reskāja Inese, Ripa Raitis, Silčenkovs Atis, Skrabe Ilze, Strautnieks Kaspars, Strazda Egija, Ščeglova Daiga, Ščeglova Līga, Štubis Edgars

 

1994. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Rasma Skruļa

Auziņa Līga, Cabe Oskars, Dimperāns Ervins, Jorena Ieva, Lavrentjeva Inga, Plone Vineta, Ridere Gunita, Romašovs Andrejs, Skrabis Guntars, Žeivote Ilze

Klases audzinātāja Ligija Andersone

Apsīte Santa, Balode Aija, Dombrovskis Kaspars, Duntavs Arvīds, Franks Rihards, Mocebekers Gints, Novickis Jānis, Ošis Māris, Rītelis Intars, Solodovņikova Kristīne, Strumpe Eduards, Skadiņš Ilgvars, Valters Armands, Vācers Rolands

 

1995. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Rasma Skruļa

Ainārs Sandis, Blūms Mārcis, Brizga Egita, Brūvere Linda, Dulbis Aivars, Lecis Alvis, Paģe Inese, Pipare Intra, Rampāns Mareks, Sējāne Līga, Skadiņš Aleksis, Skruļa Inese, Valtere Dace, Vācers Armands, Vīksna Raitis

Klases audzinātāja Biruta Bertulsone

Amols Juris, Briģe Sintija, Daņiļēvičs Oskars, Dunkulis Andris, Krīviņa Līga, Krūzmētra Mārtiņš, Kuniga Sintija, Lakša Dana, Naglis Almants, Pilka Inga, Učelnieks Inesis, Žeivots Kaspars

 

1996. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Dace Paģe

Burceva Zanija, Dinsbergs Edgars, Ernīte Baiba, Liepa Dace, Liepure Evita, Orlova Diāna, Ozoliņa Liene, Skadiņš Ulvis, Trokša Reinis, Veide Viktors, Ziemele Katrīne, Želvis Edvīns

9.b klases audzinātāja Mārīte Skrinda

Balodis Kaspars, Čaplinskis Māris, Daņiļēviča Gita, Ezermane Dace, Jansone Anita, Kronbergs Andis, Mucinieks Uldis, Ridere Evija, Rītelis Artis, Simanoviča Ineta, Ungure Linda

 

1997. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Inta Bērziņa

Apsīte Sigita, Ārmanis Edijs, Blagoveščenska Diāna, Hāze Mārtiņš, Jansons Atis, Juse Vineta, Kondrāts Oskars, Masteiko Marita, Mozga Ivars, Ozols Artis, Podniece Iveta, Skadiņš Oskars, Šmits Ivo, Učelnieks Oskars, Valters Andris, Važa Inga, Važa Ivita, Veličko Gints

9.b klases audzinātājs Ārijs Strautnieks

Akmens Māris, Auliņš Ervins, Bilerts Edgars, Bībers Uģis, Cimars Agris, Duntava Rūta, Gilnere Leonora, Īve Rita, Jakovele Iveta, Karčevskis Edmunds, Kārkliņa Ilze, Kota Sintija, Sakne Ulvis, Šaliņa Liene, Vaškevics Jānis, Veidemanis Mārtiņš, Zaķis Uldi

 

1998. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ligija Andersone

Andersone Kristiāna, Auza Kārlis, Bērziņa Zane, Brauere Agnese, Briede Līga, Čača Evisa, Eihvalde Dana, Ērmiņš Arvis, Grāvere Evija, Kievišas Gatis, Kisele Inga, Liekniņa Laura, Liepurs Sandis, Miķelsons Mareks, Osis Jānis, Osis Mārtiņš, Pilka Valdis, Podniece Sigita, Vaičule Vita, Zariņš Renārs

9.b klases audzinātāja Agita Vaivade

Andriānova Levisa, Bulderbergs Māris, Finogejeva Imanta, Hercoga Aiga, Kalniņš Edgars, Lavrentjevs Dainis, Mackeviča Iveta, Mackevičs Zigmunds, Nagle Agnese, Ruskis Valērijs, Salmiņa Iveta, Saukums Ingus, Šaliņa Lelde, Tūcis Edgars, Učelniece Dzintra, Ungure Ilze, Vardanjana Silva, Veidemanis Artūrs, Vīgule Liene, Žukovska Zane

 

1999. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Aina Krūmiņa

Alksne Iveta, Ausmiņa Iveta, Baiba Ritvars, Balodis Kaspars, Batarovskis Andis, Bulderberga Zane, Degainis Ivars, Hils Artūrs, Iļjins Aldis, Jaunskunga Laura, Junele Līga, Jurjāne Baiba, Krīviņa Maija, Mozaļevs Pāvels, Rozentāls Vilnis, Skruļs Jānis, Ungurs Normunds, Vācers Rinalds, Vēja Līga

9.b klases audzinātāja Sanita Ridere

Aleksandrovs Grigorijs, Auza Justīne, Bojarune Dace, Briedis Jānis, Fedorenko Tatjana, Juse Agnese, Gricius Diāna, Konopacka Dace, Masteiko Maija, Miķelsons Jānis, Rieksta Kristīne, Šauša Ilona, Tiliševskis Guntis, Vīgule Dace

 

2000. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Gunta Andersone

Āboliņa Ilze, Bajārs Kaspars, Boša Maija, Cimermane Elīna, Černuho Madara, Deļļa Ilze, Dumpis Māris, Gaugere Santa, Grīnfelde Zane, Kalniņš Oskars, Kieviša Gita, Liepiņš Jānis, Mihaiļuks Sergejs, Pilka Roberts, Pirogova Ludmila, Samuļone Jolanta, Trēde Māris, Trokša Marta, Učelnieks Jānis

9.b klases audzinātāja Lilita Brizga

Andrianova Ella, Aleksejeva Rita, Andersons Mārtiņš, Baltgalvis Normunds, Ceilerta Sintija, Dombrovskis Jānis, Duntavs Jānis, Grūbe Inese, Jēkabsone Laura, Jurševica Vizma, Kromāns Ivo, Rēdiņš Jānis, Sergejevs Andris, Vaičulis Jānis, Veinbergs Armands, Veličko Mārtiņš, Zeltiņš Jānis.

 

2001. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Inta Balode

Auliņa Edīte, Dambe Evija, Ercmanis Alvis, Iļjina Natālija, Iļjins Uģis, Išmuhamedova Maija, Karabačs Edgars, Korvena- Kosakovska Baiba, Liepiņš Linards, Lutere Aiga, Meinharde Ieva, Mihaiļuka Jeļena, Mozga Dace, Neretnieks Rihards, Nikolajevs Dmitrijs, Ozola Laura, Pitkeviča Tatjana, Plotņikovs Edgars, Riharde Ina, Simanoviča Indra, Skadiņa Daina, Skrupska Zane, Stepanoviča Sintija, Šmits Artūrs, Vācere Inguna, Vīgule Ilze, Zaķe Diāna

 

2002. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ilva Majore

Balodis Adrians, Didrihsone Zane, Didrihsons Raivis, Iļjins Aleksejs, Jakovels Jānis, Jaunskungs Mārtiņš, Joma Arta, Kisele Jeļena, Kisele Marta, Kurda Viktorija, Laivenieks Valentīns, Lapins Aigars, Lavrentjeva Ineta, Rozītis Viestards, Sapsaļeva Viktorija, Sergejeva Katrīna, Skaidiņš Kalvis, Vējš Arnis, Zariņš Māris, Zātiņš Gatis

9.b klases audzinātāja Baiba Seržāne

Bargs Kristaps, Blūms Roberts, Brakmane Dace, Burcevs Ivo, Doļegnovska Linda, Grauds Artūrs, Gricius Kristīne, Hils Oskars, Ivuškāns Gints, Legzdiņa Anda, Ozols Aigars, Paslauskis Renārs, Plans Ainārs, Rudlapa Agnese, Rutkovska Sandra, Šauša Edgars, Tise Kristīne, Vasele Ilze, Veinbergs Oskars

 

2003. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ligija Andersone

Alksne Ketija, Bērziņš Artūrs, Bistere Evija, Brūvere Jana, Čikulis Guntis, Doļegnovskis Eduards, Junele Sanita, Konopacka Laura, Koroļova Lana, Liepure Jolanta, Neretnieks Dāvis, Ozoliņa Renāte, Pirtnieks Krišs, Pīrāga Iveta, Plotņikova Dana, Skoraja Anna, Skrinda Kaspars, Važa Ilze, Vinovskis Edgars

9.b klases audzinātāja Rasma Skruļa

Baiba Līga, Bargs Madara, Berķe Gunta, Berķe Linda, Bluka Kristīne, Degainis Mārtiņš, Dumceva Marina, Gintere Ilona, Joma Rolands, Liepiņa Laura, Ļaksa Dainis, Pirtnieks Kristaps, Pluše Raimonds, Rēdiņa Sanda, Rēdiņš Sandis, Rītelis Edgars, Simonovs Edmunds, Vidiņš Gatis, Zariņa Iveta

 

2004. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Lāsma Stašule

Bartuševics Rolands, Brakmane Sanda, Danieks Artis, Dreismanis Mārtiņš, Eversone Līga, Folkmanis Māris, Grāvers Sandris, Grīnfelds Andris, Grundšteins Uģis, Joma Renārs, Kairova Dana, Kairova Jana, Osis Artūrs, Ribaks Andis, Rodze Egija, Tilinde Agnese, Tilinde Sintija, Veidemanis Uldis, Vidiņš Ulvis, Vorza Jānis, Zariņa Sintija, Zeltiņš Māris, Žukovska Laura

9.b klases audzinātāja Marina Cīrule

Bierne Beatrise, Čestnihs Artis, Deļļa Mārtiņš, Graščenkovs Andrejs, Gūtmane Diāna, Meļba Jana, Meļba Linda, Mežsarga Madara, Pakalns Edgars, Pole Maija, Purmalis Gints, Putnieks Rolands, Rudlapa Zane, Vaičulis Māris, Vinovska Agnese, Viņķele Elīna, Zabeļskis Armands, Zariņš Gundars, Zeltiņa Lauma, Zeltiņa Laura

 

2005. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ināra Kardakova

Akmentiņš Rihards, Dumcevs Dmitrijs, Freimanis Raitis, Jermolajevs Artūrs, Klaubergs Ilmārs, Kļaveniece Liene, Laiveniece Ilona, Marcinkēviča Elīna, Miezītis Artūrs, Milčs Roberts, Pogaine Kristīne, Rihters Sandis, Smagare Agnese, Sondors Jānis, Tenteris Artūrs, Trēde Kārlis, Vanags Eduards

9.b klases audzinātāja Lilita Brizga

Bērziņš Māris, Biernis Niklāvs, Gūtmanis Māris, Jasinovičs Aigars, Jēkabsons Kristaps, Labrence Rūta, Lavrentjeva Sanita, Lešinska Arnita, Liepiņa Vita, Lisovskis Kārlis, Reinis Kristaps, Rumkovska Mārīte, Sakne Arta

 

2006. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Sigita Krauze

Antonovs Kārlis, Baumanis Aivars, Broka Dace, Danieks Dāvis, Drava Mārcis, Jurjāne Zane, Klaubergs Andris, Korvena-Kosakovska Kristīne, Krīviņa Inese, Lapina Anita, Meinharde Liene, Neimanis Agris, Sergejevs Sandris, Skrinda Raivis, Strads Jānis, Šakurova Diāna, Šaliņa Laura, Šmeliņš Linards, Vaselis Mārtiņš, Vīnavs Jānis, Zeltkalne Kaiva

9.b klases audzinātāja Biruta Bertulsone

Alksne Anete, Alksnis Artūrs, Beire Ieva, Bunce Baiba, Cimare Līga, Dinstmanis Roberts, Eihvalde Inese, Engere Kristīne, Gaile Sintija, Jermolajeva Zane, Klaģis Kristaps, Klāsens Ingus, Laizāns Arvils, Lembere Monta, Nikolajevs Aleksandrs, Pētersone Sanita, Riekstiņa Līga, Viņķelis Pēteris, Vītola Daina, Zvārgulis Ronalds

 

2007. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Lāsma Stašule

Bluka Ieva, Bluka Mārtiņš, Broka Zenta, Drulle Māris, Folkmane Eva, Graubiņš Toms, Graudumnieks Rihards, Griškevics Vitālijs, Hammers Edijs, Ļitvinova Irina, Pinte Sandis, Sergejevs Gunārs, Siliņa Sintija, Strade Krista, Viņķele Anete, Vītoliņš Artūrs, Zīmeca Inga

9.b klases audzinātāja Lāsma Stašule

Butāne Anete, Dombrovskis Rolands, Dunkure Gunda, Groza Līga, Jemeļjanova Sabīne, Kalniņa Līga, Karlsons Kārlis, Leitēns Kristaps, Maņkeviča Nadežda, Ozols Armands, Plane Daiga, Rēdlihs Artūrs, Siņavskis Vladimirs, Stuģe Kristīne, Zvaigzne Līga

 

2008. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Aina Krūmiņa

Andersone Maija, Antonovs Alberts, Balodis Kristaps, Bērziņa Santa, Brizga Anete, Brizgo Rolands, Černuho Līga, Dirnēna Madara, Engers Roberts, Kairovs Mārtiņš, Kalniņš Edgars, Kļaviņa Santa, Lukaševica Renāte, Medjānova Lāsma, Meinharde Māra, Pelēce Liene, Polītis Nauris, Šērs Viesturs, Vasele Anna, Višņavska Rūta, Vīndedzis Roberts, Vorza Pēteris

9.b klases audzinātāja Rasma Skruļa

Beikmanis Nils, Cimars Mārtiņš, Fedotovs Juris, Freimane Marta, Gailis Aldis, Grinevics Toms, Grundmans Linards, Kalniņa Elza, Liepiņa Sintija, Miķelsone Rita, Pakalns Ēriks, Paslauskis Jānis, Pole Kristīne, Purmalis Aigars, Skrūzmanis Silvestrs, Solovjova Marina, Stupele Austra, Tisančins Nauris, Valbaka Tanita

 

2009. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Lolita Meinharde

Alksne Sintija, Balodis Jānis, Birkāns Ričards, Dinstmanis Jānis, Feldmane Baiba, Gaile Evija, Kaktiņš Toms, Kalēja Dārta, Kotāne Elīna, Lisovskis Klāvs, Platačs Eduards, Sadibovs Andrejs, Silinevičs Mārtiņš, Spila Laura, Strautniece Krista, Tračums Elgars Staņislavs, Vasele Andra, Viļums Jānis, Zariņš Jānis, Zīverts Artūrs

9.b klases audzinātāja Lolita Meinharde

Antonovs Roberts, Arāja Ieva, Balde Liene, Bolmanis Emīls, Briede Linda, Kairova Inga, Krastiņš Agris, Lilienfelds Jānis, Medjānovs Toms, Nonberga Anda, Oļeņiča Agnese, Riekstiņš Jānis, Sakne Maira, Sakne Mārtiņš, Sausā Santa, Šmite Agnese, Vanags Kārlis, Zundāns Zigmārs

 

2010. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Inga Vīnava

Babčuks Ingars, Bērzkalējs Rolands, Brants Renārs, Hveženko Kristina, Jarušausks Artis, Jusis Mārtiņš, Kalniņa Nelda, Karpikovs Ritvars, Kļaviņa Monta, Krišjāns Normunds, Krūmiņš Aleksandrs, Logina Santa, Ozols Dins Dāvids, Skrūzmane Beāte, Tartilovs Armands, Trautmane Santa

9.b klases audzinātāja Lilita Brizga

Kalnājs Jēkabs, Krauze Elvis, Lesiņš Emīls, Melnis Mārtiņš, Miķelsone Linda, Neimane Kristīne, Ozoliņa Ramona, Pelēcis Arvīds, Rubene Baiba, Sausā Sintija, Šēnfelds Kalvis Reinis, Učelnieks Toms, Ulmanis Roberts, Visocka Anastasija, Višņavska Kitija, Vītoliņa Sintija, Smorodova Inga

 

2011. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Guna Stūrmane

Āboltiņš Dāvis, Bolmane Lauma, Bredika Linda, Dobrājs Emīls, Folkmanis Jēkabs, Hila Beāte, Jusis Edgars, Kuķalks Toms, Ļaksa Arvis, Nonbergs Rolands, Pulle Olga, Staļģis Artis, Šauva Gatis, Viņķelis Kārlis Mikus, Zuģicka Inese

9.b klases audzinātāja Guna Stūrmane

Devjatņikovs Antons, Dunkurs Reinis, Eglīte Aivis, Gulbis Edijs, Ģingule Signe, Janulionis Andris, Kols Raitis, Koļesova Dana, Meldere Agnija, Oļeņičs Edgars, Pareiza Sabīne, Petrova Katrīne, Rūja Kristaps, Sviķis Klāvs, Truslis Ervīns, Valters Rihards, Zariņa Laura

 

2012. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Gunta Mūrniece

Alksnis Harijs, Butkēviča Egita, Černavska Elīna, Deksnis Jānis, Ilsters Egils, Jaunzeme Ilva, Kemps Roberts, Lamberts Alberts Emīls, Paegle Marta, Pilka Indra, Sousovs Artjoms, Ščeglovs Rihards, Udrovskis Kaspars, Ulmanis Edvards, Vuškāns Klāvs

9.b klases audzinātāja Lāsma Stašule

Birkāns Edvards, Gaspersone Lelde, Grantiņš Krišjānis, Grinevics Dāvis, Hveženko Marks, Kalniņš Kristers, Kārklis Ervīns, Lagzdiņa Anna, Melderis Kalvis, Misjuks Grigorijs, Prodniece Laura, Ratkevičs Edgars, Spalva Kristiāna, Švarckopfa Amālija, Teivāne Stefānija

 

2013. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ināra Kardakova

Gaile Ieva, Gaile Kristīne, Jankune Laura, Kanceviča Elza, Kante Kārlis, Karpoviča Zanda, Kotovs Daniēls, Lencbergs Kalvis, Priede Ivo, Sadibova Monika, Skuja Laura, Stepiņš Mareks, Straubergs Vilis, Verpakovskis Mārtiņš, Vītols Roberts, Zariņa Keita, Zelmenis Raimonds

9.b klases audzinātāja Irita Semane

Buncis Filips Gundars, Dirnēna Žanete, Dučkena Elīna, Freibergs Valts, Galviņa Adelīna Linda, Grīnberga Lāsma, Ģingule Lelde, Hofmanis Adrians, Janulione Sintija, Kvante Artūrs, Landsbergs Deins, Landsbergs Elvis, Melders Emīls, Miļausks Dāvids Deivids, Petrago Anna, Platačs Artūrs, Spudiņa Anete, Tāra Adelīna, Tupurīte Endija

 

2014. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātājs Edvīns Elferts

Apsīte Rēzija Simona, Babčuks Elvijs, Gene Anna, Kalniņa Beāte, Karpikova Samanta, Lipšāne Sintija, Puriņš Gustavs, Spudiņš Artūrs, Stašule Nikola, Veļiks Raivo

9.b klases audzinātāja Sigita Krauze

Ausmiņa Laura, Briede Endija, Hincenbergs Renārs, Polis-Lundgrēns Tomass, Laurinaite Daniela Nikola, Romans Niklāvs, Strautnieks Toms, Učelniece Egija, Urbāns Mārtiņš, Valtere Elīna, Vugule Grēta Daniela, Zariņa Eva

 

2015. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Renāte Bērziņa

Beināre Agate, Briģis Toms Eduards, Černuho Jēkabs, Dūda Elīza Elizabete, Ģingule Santa, Ģingulis Osvalds Aivars, Krūmiņš Edvards Rainers, Kugrēns Namejs, Lagzdiņš Kārlis, Leite Paula, Mārtiņkrists Kaspars, Pelūde Kristaps, Rozenbergs Niks Norens, Sloka Līva, Sloka Miks Mikus, Staļģis Helvijs, Veļiks Edijs, Verpakovska Monta, Zabeļins Valters

9.b klases audzinātāja Inga Vīnava

Gržibovska Elza, Kalneta Monta, Krūzberga Kintija, Mackēviča Eva, Melderis Kristers, Naglis Valters, Ozols Edvards, Pētersone Zane, Stepanovičs Edmunds, Šķirus Artūrs, Vaščenko Vadims, Veikiptere Elīza Elizabete

 

2016. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Alīna Rjabova

Anstrate Evelīna, Bļodnieks Rodrigo, Folkmanis Mikus, Jackevičs Endijs, Krūmiņa Estere, Krūmiņš Rihards, Misūne Marita Una, Mukāne Keita, Petrago Paula, Plane Katrīna, Poča Paula, Puriņa Dārta Adele, Rimeicāns Rihards, Strode Everita, Šnirhe Ieva, Tauriņš Uga, Vītoliņš Dainis

9.b klases audzinātāja Guna Stūrmane

Barga Elīna, Čeksters Dāvis, Gorodecka Gabriela, Grinevica Samanta Paula, Jermolajeva Karīna, Kleine Samanta, Krastiņa Ilva, Labdzers Ādams, Legzdiņa Anete, Ločmelis Raivo, Obručņikovs Ņikita, Pelnis Ivars, Puriņa Marta, Reimane Līga, Rītiņa Nikija Nikola, Rusina Diana Ņikoļa, Tīsis Reinis, Vāne Linda, Volmane Gunta Mairita, Zaksa Sintija, Zariņš Artis

Ozolnieku astoņgadīgās skolas absolventi

 

1962. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Albīne Šternberga

Alksne Valda, Beikmanis Vitauts, Griposts Anatolijs, Kažotnieks Guntis, Kovērs Haralds, Lejnieks-Puķe Laimonis, Meija Ilga, Pelēnis Valdis, Priede Arnolds, Sondore Lidija, Strautmanis Jānis, Strode Irēna, Svainis Jānis, Šaraka Zinaida, Vaišļa Aina

 

1963. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lidija Siliņa

Alksnis Juris, Eikina Dzintra, Gailis Dzintra, Kalniņa Melita, Karilaite Alfons, Kristutis Jānis, Ludziša Ināra, Skurstene Gunta, Spunde Zigfrīds, Strautniece Austra, Šņoriņa Dzintra, Utināns Juris, Veinberga Biruta, Zikmanis Juris

 

1964. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātājs Ādolfs Šternbergs

Babčuks Jānis, Bīnemanis Jānis, Brīvmanis Vilis, Kalva Māra, Kažotnieks Guntis, Landsmanis Egons Ēriks, Miloserdova Benita, Mots Zeltīte, Rodze Aija, Stautmanis Pēteris, Vasalovskis Silvija, Vasalovskis Vija, Veinberga Dainuvīte, Zartmane Ilga

 

1965. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Dzidra Romānova

Ašmane Daina, Cimermane Ruta, Galūns Zigurds, Geiba Ilmārs, Kaksa Ruta, Kazjukeviča Staņislava, Lapsa Mudīte, Priede Elma, Raulišķa Skaidrīte, Rozevskis Egils, Sergejevs Aleksandrs, Siļnovs Vladimirs, Šalajevs Juris, Šņoriņa Dzidra, Važa Ilmārs, Veigule Tamāra, Vīnava Daina, Vītola Ruta, Zemene Vilnis

 

1966. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Elga Kukurīte

Auriņa Vizbulīte, Babčuks Juris, Bīnemane Inta, Brese Elita, Geiba Raimonds, Gūtmane Velga, Hmeļņicka Aina, Kozlovska Laimdota, Kukoja Ruta, Mots Dainis, Orlovskis Jānis, Ormane Ilga, Pudāne Daina, Trēde Taiga, Vanaga Ruta, Vizule Rota

 

1967. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lidija Siliņa

Babčuka Tamāra, Blūms Arturs, Cimermane Mārīte, Duļķis Valdis, Elksnīte Gunta, Irbīte Maija, Jānuma Ināra, Kazilass Antanas, Lapsa Anita, Liepure Aija, Repša Vija, Tautere Laima, Trautmanis Guntis, Vanaga Rasma

 

1968. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Dzidra Romānova

Brolišs Alfons, Brolišs Juris, Bruce Sandra, Cērpa Zaiga, Ermane Vija, Galūna Aija, Geiba Zita, Indāre Ingrīda, Līduma Anita, Mots Raitis, Runis Andris, Strautmane Dzintra, Šternberga Lidija, Tuce Lilija, Vedļa Vladimirs, Veinbergs Valdis

 

1969. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Elga Kukurīte

Bīnemanis Imants, Brūvere Ausma, Dagilis Oļģerts, Gārsenieks Aivars, Kaksa Daina, Kalva Jānis, Kazilass Ādolfs, Kazjukēvičs Juris, Kukurūza Romāns, Lisovskis Nikolajs, Muižarāja Aina, Siļnova Ludmila, Šņoriņa Ligita, Tauriņa Laima, Trimalnieks Guntis, Tucis Voldemārs, Važa Inga, Vīnavs Ģirts

 

1970. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Biruta Sproģe

Bajārs Aivars, Broks Aivars, Elksnītis Tālivaldis, Jēkabsone Laima, Lecis Ilgvars, Liepiņa Pārsla, Masteiko Velga, Medinieks Andris, Ozols Ojārs, Rodze Ieva, Runis Arnis, Saliniece Maruta, Semjonovs Sergejs, Strigore Diāna, Židelis Rolands

 

1971. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Biruta Bertulsone

Babras Jānis, Bajārs Gunārs, Brūveris Jānis, Kazjukēvičs Pēteris, Liepiņa Vaira, Miezis Pēteris, Miloserdova Irēna, Pārstrauta Viola, Pilka Edīte, Polis Jānis, Priede Haralds, Skujiņa-Trokšs Vija, Trimalnieks Vizma

 

1972. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Dzidra Romānova

Arājs Uldis, Kozlovska Sarmīte, Liepiņa Anita, Liepiņš Zigurds, Liepurs Juris, Masteiko Gunta, Miezis Jānis, Pastore Silvija, Petrovska Ārija, Pilka Juris, Strautmanis Edvīns, Ščeglovs Aleksandrs, Trimalnieks Ilgvars, Venevica Mārīte, Venevics Māris, Vēveris Ziedonis

 

1973. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Elga Kukurīte

Auliņš Juris, Balode Gunta, Bardzevičs Aivars, Čeksters Andrejs, Grīnvalds Jānis, Januma Ingrīda, Karpova Sarmīte, Krastiņa Ingrīda, Kukoja Mārīte, Lisovskis Jānis, Maculēvičs Juris, Nadziņa Solveiga, Polis Arnis, Skujiņš Jānis, Strautniece Mārīte, Šuķevica Inta, Trimalnieks Andris, Tuce Janīna, Vanags Laimonis

 

1974. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Ksenija Paģe

Ozols Aldis, Paģe Dace, Dagilis Vitauts, Dreismanis Leons, Viļumsone Maija, Namiķe Dina, Babra Lilija, Gārseniece Ērika, Norutis Sarmīte, Menkovskis Ēriks, Arājs Gatis, Krūmiņa Ilze, Lapsa Andra, Kohonoviča Irēna, Semjonova Irina, Jasotis Uldis, Sadauska Daina, Brūvere Vita, Robežnieks Normunds, Bokāne Velta, Mileika Pāvils, Mušinska Aija

 

1975. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātājs Vladislavs Stafeckis

Balgalvis Andris, Bargs Andris, Bērziņš Māris, Bišofa Mārīte, Bošs Normunds, Burba Edgars, Gailīte Ginta, Gross Jēkabs, Indārs Aivars, Kohanoviča Daina, Kozlova Inta, Krauze Sandra, Ķikulis Jānis, Lindenbauma Indra, Liepiņš Aivars, Oļihnēviča Irēna, Ozoliņa Ilze, Peipiņa Spodra, Pizāne Skaidrīte, Rihtere Gunta, Salinieks Zigmunds, Segliņš Dailis, Strazds Osvalds, Trēde Edvīns

 

1976. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Elga Kukurīte

Balodis Edgars, Barupa Dita, Bērziņš Māris, Brežinska Ligita, Dagils Jānis, Kalniņš Druvis, Knospiņa Inese, Krastiņa Ligita, Krone Gunta, Lindenbaums Gunārs, Manteifele Ināra, Mālnieks Ludmila, Oļihnēviča Marija, Reginska Anita, Rupeiks Aldis, Trimalnieks Antra, Viļumsone Daina, Zēvalds Aldis, Zustrups Andris

 

1977. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Dzidra Romānova

Balodis Māris, Bērziņa Aija, Bolmanis Egils, Geidāns Edvīns, Kļava Guntars, Knospiņa Ligita, Lielaisramanis Ervīns, Lisovska Vera, Novicka Gunta, Paģe Baiba, Popova Aija, Preice Inese, Rihters Ivars, Rupeika Inga, Samulions Vitauts, Spunde Imants, Strautmanis Guntis, Strautnieks Agris, Osīte Gunta, Strautnieks Ilgonis, Šlanka Vija

 

1978. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Inta Zelmene

Arājs Andris, Brūvere Lauma, Burcevs Ēriks, Burkāne Inga, Eversons Alvis, Grigorcēviča Ināra, Kovaļevskis Raimonds, Laksa Ivars, Mačulis Agris, Miķelsons Modris, Ogņeva Maija, Reimanis Jānis, Siliņš Arvīds, Spunde Dzintra, Strautmane Anda, Štromane Laima, Šulce Dalīte, Švarckopfa Jana, Ziemelis Ivars, Zvirbule Maija

 

1979. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Ārija Namniece

Balode Maija, Drulle Anita, Joma Verners, Kalniņa Spulga, Karpova Anita, Lāce Vizbulīte, Memmēna Inese, Miķelsons Zandis, Ozoliņa Līga, Popova Daiga, Samiņa Laila, Strode Inese, Sūna Agita, Valbaka Inese

 

1980. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Vilma Klāsena

Aleksandere Inga, Burcevs Vilnis, Dorofejeva Ilga, Jēkabsone Inese, Joma Arnis, Kārkle Māra, Kols Zigurds, Kozlova Mārīte, Labrence Aina, Maculēvičs Arnis, Ozols Māris, Pētersone Lita, Pridāne Ināra, Rodze Ligita, Sinkevičs Arnis, Slagovskis Ilards, Sprūds Inita, Tomsone Inese, Vaišļa Zigurds, Vuguls Pēteris, Zalcmanis Einars

 

1981. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Anita Indāre

Auziņa Kristiana, Balode Ina, Bišofa Iveta, Jankunas Jānis, Jasas Normunds, Kauce Inita, Kramiņš Velga, Krūmiņš Māris, Maķēna Astra, Miķelsone Ināra, Miķelsons Iveta, Paģis Andris, Pētersons Agris, Pikšēns Toms, Polis Ivars, Ribaks Guntis, Robežniece Sandra, Samulione Rima, Sinķeviča Sandra, Strēma Agrita, Tilindis Aivars

 

1982. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Biruta Sproģe

Babčuks Andris, Babčuks Zigmārs, Bartkevičs Uldis, Geidāne Gunta, Hmeļņicka Agrita, Indrika Jolanta, Ivanovs Viktors, Jāce Anita, Jasukaite Aija, Knospe Raivo, Labrence Rasma, Lindermane Dace, Ļeņivko Raimonds, Miķelsons Ralfs, Novicka Daiga, Ostelis Guntis, Riekstiņš Guntis, Sondore Evita, Zīmone Aelita

 

1983. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Inta Zelmene

Bogdanova Linda, Briks-Dravnieks Rimands, Deksnis Jānis, Hāze Baiba, Hmeļņicka Anita, Jackevičs Aivars, Jaunzemis Raitis, Jēkabsons Ivars, Ļaksa Gunta, Maziņa Ligita, Novicka Sandra, Pelne Sarma, Rudēvica Ineta, Samulionis Jānis, Slagovskis Aigars, Strazdiņa Indra, Tiliba Una, Tomsone Daina, Vētra Ainārs, Vildava Dace, Vilima Linda, Vintere Antra, Višņauskas Jānis, Volmanis Harijs, Zariņa Inguna, Zommere Ligita

 

1984. gada izlaidums

Klases audzinātāja Vilma Klāsena

Ancāne Sanita, Auziņa Andžēla, Baranovska Linda, Briks-Dravnieks Gvido, Fernāts Imants, Gasjunas Jānis, Gūtmanis Egils, Jankunas Aigars, Kaucis Jānis, Kļaviņš Aigars, Maķēns Agris, Pelne Maija, Poļiņiks Māris, Siliņš Gunārs, Stankeviča Aelita, Ungure Antra, Ungure Inga, Vagals Gints, Valbaks Aldis, Vuguls Juris, Ziemelis Ainars.

Klases audzinātāja Regīna Smirnova

Čirka Inta, Damlics Aldis, Djačenko Kristīne, Dreimanis Ivars, Hartmanis Aldis, Kalēja Laila, Kalniņš Dainis, Kārkls Guntars, Klaģis Uldis, Kleķeris Aigars, Krūmiņš Ints, Mačule Iveta, Mūrniece Iveta, Rodze Inita, Rusmanis Juris, Smirnovs Gūrijs, Šulca Ligita, Ulmanis Gārijs, Žvirble Indra, Kalēja Laila

 

1985. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Ligija Andersone

Bogdanovs Modris, Caune Inga, Djačenko Anna, Jasas Guntis, Juberte Laima, Karpova Dace, Meikšāne Sanita, Miķelsone Sarmīte, Rītelis Dairis, Štrīms Raimonds, Ulmane Silvija, Zanders Ainārs, Žvirblis Aigars

Klases audzinātāja Biruta Sproģe

Beikananis Verners, Brālis Raivo, Brolišs Sandijs, Bolmanis Ints, Čerkovska Inese, Cīrule Daiga, Ģingule Sigita, Hāze Valda, Holts Everijs, Knospe Māris, Krūmiņa Santa, Meldere Dina, Pētersons Gints, Pūce Armands, Silamiķele Ilze, Sirica Dace, Sirica Linda, Stepe Andris, Strautnieks Ainārs, Strode Laila, Tāre Inga, Ungure Gunta

 

1986. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Inta Balode

Bulderbergs Kaspars, Dreimane Inta, Eidiņš Ģirts, Elksnis Ints, Fernāte Inese, Jusis Normunds, Kadiķe Vita, Lindermanis Uldis, Mežsargs Aldis, Muciniece Ieva, Nikuļevs Jānis, Rune Rudīte, Sturme Armands, Šinke Juris, Trifonova Gita, Vildavs Ģirts, Višņavskas Vitautas, Vuguls Gints, Zamerovska Zaiga, Zaremba Verners, Židelis Kalvis

Klases audzinātāja Vilma Klāsena

Bartkevičs Haralds, Cērpiņa Indra, Čigāne Ieva, Grīnbergs Guntis, Ezermanis Sandris, Lagzdiņš Ivars, Rodze Ervīns, Siliņš Elmārs, Strode Jugita, Švāns Inta

 

1987. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Vēsma Veckāgana

Ancāns Māris, Bičkovs Uldis, Čirka Anita, Gross Uģis, Ģingulis Andis, Jackevičs Edgars, Janulions Ainārs, Juberts Guntars, Kažotnieks Jānis, Kļaviņa Līga, Ķilpe Sanita, Logina Marita, Melders Juris, Pelūde Gints, Presa Ilze, Raite Nānija, Spila Raivis

Klases audzinātāja Inta Zelmene

Apsīte Dace, Babčuks Arvils, Brīvnieks Juris, Hāze Jānis, Ievinska Inga, Kalējs Lauris, Kučinska Daila, Labrence Nora, Melnis Jānis, Ozoliņš Andris, Ripa Rinalds, Rudēvics Dainis, Stinka Andis, Strautniece Inga, Tambaks Igo, Zelmenis Māris

 

Ozolnieku vidusskolas 8. klašu absolventi

 

1988. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Iveta Boge

Aleksandere Gita, Alksnis Juris, Babčuka Iveta, Brālis Ainārs, Černavskis Raivis, Čigāne Lolita, Djačenko Andrejs, Dzene Judīte, Elpe Aiga, Erķens Ainārs, Gāzners Māris, Jankunas Aivis, Jansone Asja, Leikums Dairis, Leščinskis Rihards, Maziņa Gunita, Mežaraupe Ingrīda, Mežsargs Jānis, Nikuļcevs Andris, Orlovskis Kaspars, Pelēna Maija, Siliņa Agrita, Siliņa Lilita, Siļnova Kristīne, Sloka Ingus, Strode Marita, Šmite Aiga, Vagale Evita, Zariņa Baiba, Židele Inese

 

1989. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lilita Brizga

Burkāne Iveta, Cunskis Jānis, Geidāne Indra, Ikvils Raimonds, Karole Ilze, Kārkle Anita, Ķilpe Iveta, Landsmane Daiga, Landsmanis Mareks, Laudinska Jolanta, Ļeņivko Evita, Meldere Gita, Miķilps Guntars, Muižarāja Inga, Neija Agris, Oša Guna, Pelūde Indra, Putāne Evita, Rozentālbergs Jānis, Tambaka Iveta, Zaremba Ieva

Ozolnieku sešgadīgās skolas absolventi

 

1936. gada 6. klases izlaidums

Āns Olga, Bundzēna Ērika, Griķis Edmunds, Grīnberga Lūcija, Kalniņa Irina, Līparts Augusts, Pavlovskis Arnolds, Reitupe Lidija, Rozenbergs Imants, Vecvagare Lidija

 

1937. gada 6. klases izlaidums

Artemjevs Viktors, Baugere Benita, Baugers Imants, Barups Tālivaldis, Degainis Vitālijs, Finvers Visvaldis, Freimanis Visvaldis, Gustiņa Elza, Jānums Eduards, Krūmiņš Ilmārs, Pētersons Sigrids, Pūcītis Rihards, Strautmanis Indriķis, Vesmane Fanija, Vinters Vilis, Vīnavs Imants

 

1938. gada 6. klases izlaidums

Abika Zelma, Brauns Imants, Batarovskis Izidors, Bārupa Lauma, Dreimanis Augusts, Feldmane Valija, Grantiņš Alfrēds, Grīnberga Irma, Kalniņa Aina, Kalniņš Viktors, Lindemane Irma, Liparte Helga, Rapa Dzidra, Rozenbergs Imants, Strautmane Anna, Strautmane Vera, Šauberga Lidija

 

1940. gada 6. klases izlaidums

Andersone Lūcija, Aņisimova Lonija, Aņisimovs Jānis, Balode Lilija, Balode Maiga, Brinkuss Osvalds, Brīvmanis Osvalds, Cimermanis Arvīds, Dīķis Anna, Domiņa Anna, Jānuma Zelma, Kandis Alberts, Klauss Fēlikss, Kulevica Alma, Mauriņa Dzidra, Puriņš Hugo, Robežniece Zenta, Strupe Klāra, Vāgnere Spodra, Vilima Valija, Zauerhāgena A.

Ozolnieku septiņgadīgās skolas absolventi

 

1946. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Elfrīda Skuja

 

1948. gada 7. klases izlaidums

 

1949. gada 7. klases izlaidums

Buliņa Austra, Feldmane Velta, Jēkabsone Ausma, Paegle Biruta, Pilka Ziedonis

 

1950. gada 7. klases izlaidums

Ignatjeva Anna, Klauss Gunvaldis, Klauss Inta, Neimanis Rihards, Rusmane Rita, Seskis Arvīds, Skadiņa Dagnija, Sviķis Arnis, Zelle Melita

 

1951. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lidija Siliņa

Bargs Ilmārs, Bartkevičs Arnolds, Ercmanis Arnolds, Gulbe Ausma, Jurevica Velta, Kairova Aleksandra, Klauss Saulcerīte, Krišjāne Maija, Narušis Alfreds, Pagankina Antonija, Rudavs Guntars, Vīnava Regīna

 

1952. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Irma Siliņa

Apšeniece Mirdza, Auriņa Vizma, Bolmane Lilija, Brese Maiga, Bresis Imants, Hmeļņicka Regīna, Krastiņš Agris, Lukaševiča Longina, Petroviča Aina, Švanberga Renāte, Ulmane Biruta

 

1953. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lidija Siliņa

Jankovskis Osvalds, Keidāne Lilija, Krēģere Irma, Kundziņa Daina, Lācīte Dzidra, Manteifele Silvija, Pļaviņa Māra, Purviņš Gunārs, Rundāle Alise, Skolniece Anna, Skuja Māra, Smertjeva Marija, Strautmane Baiba, Šķincs Leonards, Šļūka Vija, Zīmone Ruta

 

1954. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Genovefa Makarova

Āns Ansis, Birkāns Ivars, Burkāne Dzidra, Jansons Āris, Kairova Lucija, Karla Regīna, Keidāne Anita, Kivļenoka Zinaida, Kokins Roberts, Lindema Laima, Rodze Daumants, Siljānis Andris, Sondors Eduards, Strautmane Māra, Tihanova Irēne, Uljane Veneranda, Utināne Velta, Zaķītis Gunārs, Ziemelis Miķelis, Anilione Agote, Aņisimova Rita, Ruslevics Jānis, Tomaševska Silvija

 

1955. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Dzidra Romānova

Briedis Līvija, Jankovskis Paulis, Jansons Zintis, Jēkabsone Dzidra, Jēkabsone Ilga, Katkovskis Vilgums, Koleitis Aleksandrs, Komašilo Tamāra, Koškina Brigita, Kugelbergs Aivars, Kupens Dzidra, Pļaviņš Andris, Rodze Silvija, Rudava Rudīte, Rusmane Renāte, Seisums Raitis, Stazdiņa Vera, Strakse Verita, Strautmanis Andris, Strode Marta, Suskajs Ņina, Šnore Otto, Tolens Vera, Untāle Elita, Utināns Alfons, Valtenbergs Imants, Veiss Reinis, Vinters Aivars

 

1956. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lidija Siliņa

Babčuks Andrejs, Beitiņa Baiba, Bergmanis Arnolds, Cīrule Mirdza, Čačka Leons, Draveniece Ārija, Graņuks Mečeslavs, Grigorcevičs Jānis, Kozlovska Valda, Lukjanskis Pēteris, Maziņš Gunārs, Priede Andrejs, Rudzis Ligita, Salmiņš Gunārs, Sausais Andrejs, Sondore Zigfrīda, Strautmane Gunta, Šustere Laima, Tomsons Jānis, Veisa Marija, Vikānis Biruta

 

1957. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātājs Vladislavs Senkēvičs

Āne Dzidra, Babčuks Pēteris, Cēmīte Ilga, Duntava Zigrīda, Fernāts Aivars, Keidāns Pēteris, Klauss Vija, Liepiņš Mārtiņš, Piļņikovs Anatolijs, Priede Gunta, Redisons Imants, Rudzis Māra, Saulītis Juris, Slēze Gunta, Sopranovs Juris, Šmits Silvija, Valis Leons

 

1958. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāji Ādolfs Šternbergs, Dzidra Romānova

Bolmane Biruta, Daugaviete Venta, Dombrovska Dzidra, Duntavs Jānis, Egle Agrids, Gailis Ziedonis, Grigorcevičs Miķelis, Ģingulis Imants, Indārs Edgars, Kairovs Konstantīns, Kārkls Raimonds, Klieders Dzintars, Mandeika Gaida, Mutuļs Jānis, Paugulis Gunta, Pavārs Normunds Agnis, Pelēnis Andris, Purnis Vija, Rasima Lidija, Rodze Irēne Lūcija, Rubene Ruta, Rukmane Ausma, Salmiņš Inta Dagmāra, Strods Jāzeps, Sūna Jānis, Šulcs Valērijs, Uburga Anna-Skaidrīte, Uzbeka Rasma, Valbaks Edvīns, Vasalavskis Aivars, Vinters Gunta, Vītols Jānis, Zemgals-Zemgalnieks Lauma, Zīmons Uldis

 

1959. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lidija Siliņa

Beitiņš Māris, Cišs Roberts, Gorska Ērika, Graņuks Genovefa, Graņuks Regīna, Jankovskis Ilga, Kahanovičs Česlavs, Kairova Aina, Karls Irēna, Lukaševica Vanda, Mītna Dzintra, Pavāra Sandra, Pelēnis Jānis, Rauličkis Biruta, Rubenis Inese, Siljānis Aivars, Sīpola Ausma, Skadiņš Jānis, Strautmanis Valdis, Strode Anna, Sūna Laima, Vītols Andris, Zauerhagens Gunārs

 

1960. gada 7. klases izlaidums

Klases audzinātāja Olga Cīrule

Bartkevičs Leons, Ģingulis Aivars, Landsmane Silvija, Miezītis Mārcis, Paugulis Māra, Prošs-Brošs Margita, Spira Ilga, Sturme Balva, Vedļa Genadijs, Zauerhagens Milda, Zaurīte Dzintra, Žvagūze Olita

Apakškategorijas