Apraksts

2019./2020. mācību gads

Skolēni – 630

Skolotāji – 72

Darbinieki – 26

Direktore – Dina Tauriņa

Direktores vietnieces izglītības jomā (1.-6.kl.) – Dina Medjānova, Maija Neļķe

Direktores vietnieces izglītības jomā (7.-12.kl.) – Rita Īve-Zaķe, Alīna Rjabova

Direktores vietniece ārpusklases darbā – Rūta Bergmane

Direktores vietniece audzināšanas darbā – Inese Mičule

Saimniecības vadītājs – Ēriks Belovs

Skolas padomes priekšsēdētājs – Guntis Vīnavs

Vecāku padomes priekšsēdētājs – Mārtiņš Prīsis

Skolēnu domes prezidente – Kristīne Jermolajeva

 

Nozīmīgākie dati skolas vēsturē

1846. Ozolnieku pagastā dibināta OZOLMUIŽAS SKOLA.

1902. Uzcelta vecā skolas ēka – četrgadīgā pamatskola (63 skolēni). Vienlaicīgi darbu sāk arī Ozolnieku Skuju pamatskola.

1933. Izveidota sešgadīgā pamatskola (72 skolēni).

1987. Uzcelta jaunā skolas ēka, darbu sāk vidusskola.

1993. Tiek atjaunota patriotiskā jauniešu organizācija – jaunsargi.

1995.-2002. Vidusskolas klasēs profesionāli orientētā valsts aizsardzības programma (5 izlaidumi).

2000.-2004. Vidusskolas klasēs profesionāli orientētā robežsargu apmācības programma (2 izlaidumi).

2005. Pabeigta skolas sporta-aktu zāles celtniecība.

2013. Skolai uzbūvēts 4. stāvs

no 2015. gada Ozolnieku vidusskola ir viena no UNESCO ASP dalībskolām

no 2015. gada ieviesta programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU)

2016. gadā iegūts Zaļais diploms un Latvijas Ekoskolas nosaukums

2017. gadā iegūts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs

2017. gadā iegūts Mammadaba vēstniecības tituls un Mammadaba karogs

no 2018.gada ieviesta programma "Sociāli emocionālā mācīšanās" (SEM)

 

Ozolnieku vidusskola piedāvā šādas izglītības programmas
  • Pamatizglītības programma, kods 21011111
  • Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611

 

Vīzija

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde.

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības ieguves nodrošināšana visiem Ozolnieku novada izglītojamiem.

Mērķis

Kvalitatīva izglītības procesa organizēšana izglītojamiem mūsdienīgā, labvēlīgā un drošā vidē  pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvei, personības izaugsmei.

Vērtības

Patriotisms. Izaugsme. Cieņa. Atbildība.