Arī 2018./2019. mācību gadā “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Latvian Amusement agency”, SIA “Pilsētvides serviss”, SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc” un SIA “AP Kaudzītes” aicina Latvijas izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” 

Līdz šim Ozolnieku vidusskola ir bijusi ļoti aktīva šī konkursa dalībniece, katru gadu savācot gandrīz 8000-9000 kg makulatūras, tāpēc aicinām būt aktīviem vides draugiem arī šogad.

Konkursa ietvaros vāksim biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas, avīzes, žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona iepakojumus. Konkursam netiek pieņemtas fotogrāfijas, izlietoti papīra trauki un uzlīmes, kā arī slapja un netīra makulatūra.

Visi tiek aicināti iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā. Makulatūru var nodot pie skolas sētnieka katru otrdienu no plkst.8.00-8.30, kā arī garajos starpbrīžos (no plkst.10.50-11.40 un 11.40 - 12.30) vai individuāli vienojoties ar citu ērtāku laiku.

Makulatūra konkursam tiek pieņemta līdz 2019.gada 11.martam. Nododot makulatūru, jānorāda klase, vēlams arī vārds, uzvārds, jo konkursa nolikums paredz balvas gan skolai (tiek rēķināts savākto kg daudzums uz 1 skolēnu), gan klasei, kā arī individuāli aktīvākajiem vācējiem.

Lai izdodas! 

Šajā nozīmīgajā Latvijas svētku gadā Ozolnieku vidusskolā svētku aktivitātes notika visas nedēļas garumā no 12.-16.novembrim.
Katra diena bija kā aicinājums iepazīt Latviju. 
Pirmdienā "Izzini Latviju!", kad skolēni tika aicināti uzrakstīt, kāpēc es mīlu Latviju, atpazīt attēlos populāras Latvijas vietas un uzrakstīt 100 faktus par Latviju.
Otrdienā "Izjūti Latviju" visus aicināja salikt Latvijas novadus, uzrakstīt vēlējumus Latvijai un izmēģināt roku Latvijas kartes zīmēšanā.
Trešdienā "Piedzīvo Latviju!" ar iespēju atpazīt Latvijas pilsētas, kā arī atzīmēt Latvijas kartē savas ģimenes saknes.
Ceturtdienā "Izgaršo Latviju" ar iespēju iepazīt Latvijas tradicionālos ēdienus un to dažādos nosaukumus, kā arī iespēja ar īpašo Latvijas svētku pastu nosūtīt sveicienu kādam skolas biedram.
Piektdiena un "Izdziedi Latviju" kā nedēļas noslēgums.  Ozolnieku vidusskola Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā dāvināja "Dziesmu kamolu", kurā tika ietītas skolēnu un skolotāju izvēlētas latviešu dziesmas, kopskaitā 67, taču līdz mācību gada beigām papildināsim līdz 100, kā arī nodosim kamolu glabāt skolas muzejam, lai pēc gadiem attītu un uzzinātu, kādas ir bijušas aktuālākās dziesmas 2018.gadā. 
Ozolnieku vidusskolas "Dziesmu kamola" TOP 3: U.Stabulnieks "Tik un tā", R.Kaupers  "Mana dziesma" un M.Brauns "Saule, pērkons, Daugava". Šīs dziesmas kopīgi izdziedājām ar 5.-12.klašu skolēniem
Sākumskolas skolēni ne tikai ietina dziesmu kamolā, bet arī paši bija sagatavojuši priekšnesumu - katra klase pa tautasdziesmai kā dāvanu Latvijai.
 
Kā tradīcija ir izveidojusies "Ugunszīmes Latvijai", katrai klasei 16.novembra rītā no svecītēm veidojot kādu latvju rakstu.
Tāpat visas nedēļas garumā un līdz pat novembra beigām bija iespēja iepazīties ar rakstaino cimdu izstādi - gan adīti dūraiņi, gan dažādi citi skolēnu veidoti cimdi.
 
16.novembra vakarā Ozolnieku vidusskolas interešu izglītības kolektīvi aicināja visus novada iedzīvotājus uz koncertu "Daudz baltu dieniņu, Latvija!". Koncertā piedalījās skolas dziedošie kolektīvi: 1.klašu koris (diriģente M.Branka), 2.-4.klašu koris un 2.-4.kl.ansamblis (vad.Agita Babre), folkloras kopa "Knipati" (vad.Inese Mičule), pārstāvot visas klašu grupas no 1.-12.klasei, 5.-12.klašu koris (diriģente Rūta Bergmane), teātra pulciņš (vad.Agnese Čīka) un Ozolnieku novada jauniešu koris (diriģentes Ramona Joma, Rūta Bergmane). Paldies skolas absolventiem  - Līvai Slokai un Arvīdam Pelēcim par pasākuma vadīšanu.
 
 
Paldies Sociālo zinību, mākslas, mūzikas, mājturības un sporta priekšmetu metodiskā apvienībai, kura aktīvi iesaistījās gan izstādes veidošanā, gan tautasdziesmu sagatavošanā, gan dažādu konkursu organizēšanā. Tāpat paldies Skolēnu domei un Inesei Mičulei par sagatavotajām aktivitātēm, klašu audzinātājiem un visiem, kas atbalstīja un palīdzēja radīt svētkus.
 
Daudz baltu dieniņu, Latvija!

22.novembrī Vircavas vidusskolas Platones filiālē notika Jelgavas un Ozolnieku novadu 5. – 6. klašu skolēnu erudītu konkurss “Latvijai 100”, kurā bija jārāda zināšanas 3 uzdevumu blokos – Latvijas simtgades lielie notikumi, Dziesmu un deju svētki, Baltā galdauta svētki. Vērtēts tika arī mājas darbs – plakāts un komandas apsveikums Latvijai.

12 komandu konkurencē Ozolnieku vidusskolas meitenes (Madara Sirvide, Marta Vildava, Tīna Anna Vanaga, Lote Pāvilsone, Līva Ločmele un  Elvisa Gabrāne) ieguva pārliecinošu 1. vietu.

Kā balvu meitenes saņēma iespēju piedalīties ekskursijā Rīgas brāļu kapos un nodarbību sveču darbnīcā, kur devās 30.novembrī.

 

Vēstures skolotāja, Kitija Valeiņa

Kā jau katru gadu, arī šajā gadā kopā pulcējās raitākie, intriģējošākie un prasmīgākie Zemgales stāstnieki konkursa „Teci, teci, valodiņa” novada pusfinālā.

Ozolnieku Tautas namā vienkopus pulcējās bērni no: Iecavas folkloras kopas „Tarkšķi” (vadītāja Kristīne Karele), Vilces pamatskolas folkloras kopas „Rukūzīte” (vadītāja Guna Čodare), Kalnciema vidusskolas folkloras kopas „Sudrabiņš” (vadītāja Dzintra Ķezbere), kā arī Ozolnieku bērnu folkloras kopas „Knipati” (vadītāja Inese Mičule). Katrs konkursa dalībnieks stāstīja tautas pasaku, atgadījumu no dzīves un anekdoti. Konkurence bija sīva, jo visi dalībnieki spēja piesaistīt sev uzmanību ar pasakām un anekdotēm, bet interesantākā konkursa daļa allaž bijuši tieši stāsti par atgadījumiem no  pašu, vecāku, vecvecāku vai paziņu dzīvēm.  Skolotājas un dalībnieki gandarīti par padarīto, taču žūrijai priekšā bija smagākais darbs – izvērtēt, kuri no visiem dalībniekiem būtu piemērotākie pārstāvēt Zemgales novadu konkursa „Teci, teci, valodiņa” finālā. Liels prieks, ka visas trīs Ozolnieku bērnu folkloras kopas „Knipati” dalībnieces – Gundega Sirvide, Sofija Stankus un Elvisa Gabrāne – spēja uzrunāt žūriju!

No visas sirds apsveicu un priecājos par paveikto! Gatavojamies finālam 1.decembrī Rīgā un aicinu visus turēt īkšķus par ‘knipatienēm’!

Ozolnieku vidusskola kopš 2016.gada iesaistījusies UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) tīklā. UNESCO ASP ir pirmais skolu tīkls pasaulē, kā arī visilglaicīgākā UNESCO iniciatīva izglītības jomā, kas balstīts uz nacionālu un starptautisku skolu sadarbības tīklu izveidi.

Šis bija pirmais gads, kad Ozolnieku vidusskolas UNESCO ASP koordinatores – vēstures skolotāja Kitija Valeiņa un direktores vietniece audzināšanas jomā Inese Mičule – nolēmām organizēt erudīcijas konkursu Latvijas UNESCO ASP skolu jauniešiem. Valsts svētku noskaņās š.g. 14.novembrī pie mums, Ozolnieku vidusskolas, ciemos atbrauca skolēni no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Pļaviņu novada ģimnāzijas, Brocēnu vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas. Sešu skolu konkurencē erudītākie un atjautīgākie izrādījās Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēni. Erudīcijas konkursa jautājumi tematiski bija saistīti ar Latvijas vēsturi, kultūras mantojumu, mūziku, mākslu, tradicionālo kultūru, politiku. Savukārt konkursa 2. daļā skolēniem bija jāsagatavo mājas darbs – pagatavot un cienāt citus konkursa dalībniekus ar pārstāvēta reģiona tradicionālo ēdienu.

Ceram, ka šis konkurss kļūs par tradīciju un Ozolnieku vidusskolā tiksimies atkal pēc gada!