Covid-19 aktualitātes

Jaunākā informācija par Covid-19 aktualitātēm

1. Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu:

https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

2. Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai

https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai