Pretendentiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. vecāku parakstīts iesniegums par izglītojamā uzņemšanu Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā;
  2. bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  3. apliecība un sekmju izraksts par vispārējo pamatizglītību (uzrādīt),
  4. dzimšanas apliecība (uzrādīt).

Ar uzņemšanas kārtību un kritērijiem var iepazīties šeit:

http://ozolniekuvsk.lv/ozvsk/new/UZNEMSANA_VIDUSSKOLA.pdf

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā

darba dienās 10.00 -15.00

Esam priecīgi paziņot, ka mājturības kabinetā ir jaunas iekārtas. Laiks iet un 11 gadus vecie darbgaldi ir nolietojušies, jo ikdienā skolēni tos izmanto gan stundās, gan pulciņos. Vecās virpas ir savērpušās, ir problēmas ar elektroniku, bet urbjmašīnas „met” un rokas padeve ķerās. Tāpēc, veidojot skolas budžetu 2019. gadam, mēs tajā iekļāvām jaunu darbgaldu iegādi.

Lai varētu iekārtas iegādāties, mēs veicām cenu aptaujas ar 3 pretendentiem abām. Procedūra nu ir galā un darbgaldi ir uzstādīti. Jaunās iekārtas paver plašākas iespējas, tām ir vairāk darba režīmu, kas nozīmē, ka skolēni varēs veidot sarežģītākus un interesantākus darbus.
Nākamajā 2020. gadā  mēs plānojam nomainīt vēl pa vienai iekārtai. Jo strādāt ar vecajām būs vēl grūtāk, bet bērniem vajag drošas iekārtas.
 
Mājturības un tehnoloģiju skolotāji Dainis un Arnis
Majturiba 06 2019 1 Majturiba 06 2019 2
 

Ozolnieku vidusskola jau izsenis iesaistījusies Valsts bērnu tiesību inspekcijas programmā „Draudzīga skola”. Tās ietvaros regulāri tiek organizēti dažādi konkursi, kā arī konferences, kurās piedalās mūsu skolēni. Šoreiz – iespēja piedalīties jaunā eseju konkursā!

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludinājusi eseju konkursu skolēniem “Ko es vēlētos pateikt saviem vecākiem” Konkursa gaitā skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja formulēt un izteikt savas domas, idejas un pārdomas, ko viņi vēlētos paust saviem vecākiem, taču dažādu iemeslu dēļ tas nav izdevies vai nav iespējams.

Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes skolēns vai audzēknis, sākot no 7. klases. Konkursa darbi tiks vērtēti 3 kategorijās – 7.–9. klašu, 10.–12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu kategorijās.

Konkursa darbus var iesniegt līdz 30. aprīlim, bet konkursa uzvarētājus apbalvos maijā.

Detalizētāka informācija par konkursu atrodama: VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv sadaļās „Aktualitātes” un „Konkursi”; kā arī pie klašu audzinātājām, latviešu valodas un literatūras skolotājām!

Esi aktīvs un piedalies!

dipl

 

Skolēnu pavasara brīvlaikā, 11.martā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas telpās norisinājās 18. Zemgales novada matemātikas olimpiāde. Jēkabpils Valsts ģimnāzija katru gadu šajā laikā laipni ver savas durvis un aicina uzcītīgākos nestandarta matemātikas uzdevumu risinātājus no Zemgales pārbaudīt savas spējas un sacensties matemātikas uzdevumu izpildē.  Šogad pasākums  notika jau 18.reizi.

Ozolnieku vidusskolu šajā “pilngadības” olimpiādē pārstāvēja: 6.klašu grupā- Līva Ločmele, Marta Vildava, Edgars Brūniņš; 7.klašu grupā: Elizabete Ozola, Renārs Balinskis, Iosifs Teļatņikovs, Jānis Vaškevics, Elīza Zeltiņa, Mārcis Čerņavskis; 8.klašu grupā: Jana Andersone, Laura Rūja, Kārlis Strautnieks.

Organizatori bija padomājuši gan par āķīgiem uzdevumiem, gan par  Olimpiādes dalībnieku labsajūtu un izklaides iespējām pēc uzdevumu risināšanas. Noslēgumā visus dalībniekus priecēja mājinieku sarūpēts neliels koncerts. Dalībniekus ar svinīgu uzrunu sveica arī Jēkabpils Izglītības pārvaldes pārstāvis un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktors.

Visveiksmīgākais starts izrādījās 6.klases skolniecei Līvai Ločmelei, kura 6.klašu grupā 84 dalībnieku konkurencē izcīnīja 1.vietu.

Apsveicam Līvu un lepojamies ar viņas panākumiem!

Paldies arī pārējiem jauniešiem par piedalīšanos Zemgales novada matemātikas olimpiādē! Paldies Ozolnieku vidusskolas matemātikas skolotājām Sigitai Krauzei, Lillijai Menskai un Gunai Cicenai  par skolēnu sagatavošanu dalībai olimpiādē! Īpašs paldies Līvas matemātikas skolotājai Gunai par ieguldīto darbu!

IMG 20190308 WA0017 8. martā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinājās Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferences posms – Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā Ozolnieku vidusskolu pārstāvēja pieci 11.klases skolēni – Kristīne Jermolajeva, Kristiāna Māliņa, Darja Škļarova, Vlada Teļatņikova un Ričards Žukovskis.

Zemgales reģionālo ZPD konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, nodrošinot skolēnu ZPD izvērtējumu un recenziju sagatavošanu. Šogad tika iesaistīti 38 LLU mācībspēki un zinātnieki, kas ir speciālisti konferencē pārstāvētajās 6 zinātņu nozarēs, jau februārī vērtējot iesniegtos 202 skolēnu darbus.Par darbiem, kuri vērtējumā ieguva vismaz 40 punktus, skolēniem bija iespēja ziņot 8. marta konferencē un iegūt papildus punktus par uzstāšanās prasmēm.

Kopumā konferencē piedalījās skolēni no 29 reģiona skolām. Visvairāk darbu tika aizstāvēti sociālajās zinātnēs – 77 pētnieciskie darbi. Vienlīdz plaši tika pārstāvētas Dabaszinātņu nozare, kurā skolēni aizstāvēja 48 darbus, un Humanitāro un mākslas zinātņu nozare– 47 pētnieciskie darbi. Medicīnas un veselības zinātņu nozarē tika iesniegti 16 darbi, bet Inženierzinātņu nozarē– 7 darbi. Šogad pirmo reizi skolēniem bija iespēja iesniegt darbus Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozarē, kurā arī tika izvērtēti7 darbi.IMG 20190308 WA0007

Laureāti, kuri, konferencei noslēdzoties, saņēma vismaz 80 punktus (vērtējums atbilst 1. un 2.pakāpei), tika izvirzīti tālāk valsts konferencei Rīgā aprīlī, kur kopā ar citu reģionu laureātiem Zemgales skolēni ziņos par 74 darbiem.

Pēc darbu aizstāvēšanas 8.martā visi pieci Ozolnieku vidusskolas skolēni ieguva godpilno 3.pakāpi. Kā atzīst paši skolēni, ieguldītais laiks un darbs atspoguļojas gūtajos panākumos un rada gandarījumu par paveikto.

Konferences noslēgumā LLU Aulā tika sveikti visi skolēni, kuri saņēma trešās, otrās un pirmās pakāpes diplomus, un viņu skolotāji. Diplomus pasniedza LLU rektore, profesore Irina Pilvere.

Ozolnieku vidusskolas kolektīvs ļoti lepojas un priecājas par mūsu skolas skolēnu sasniegumiem un izsaka lielu pateicību skolēniem un viņu ZPD vadītājiem un konsultantiem par ieguldīto nopietno darbu!

Šeit ir iespēja iepazīties ar Ozolnieku vidusskolas skolēnu izvēlētajām ZPD tēmām un darbu vadītājiem un konsultantiem:

Autora vārds, uzvārds

Zinātņu

nozaru grupa

Darba nosaukums, apakšnozare

Darba vadītājs

Kristiāna Māliņa

Dabaszinātnes

“Pārtikas iesaiņojumu veidi un to ietekme uz pārtikas produktiem”, ķīmijas apakšnozare

Lolita Meinharde, konsultante – LLU PTF ķīmijas katedras profesore

Sandra Muižniece-Brasava

Darja Škļarova

Dabaszinātnes

“Olbaltumvielu daudzums jogurtā ar paaugstinātu olbaltumvielu saturu”, ķīmijas apakšnozare

Lolita Meinharde, konsultante – LLU PTF asociētā profesore, vadošā pētniece Dr.sc.ing. Jeļena Zagorska

Vlada Teļatņikova

Medicīna un veselības zinātnes

“Miega kvalitāti ietekmējošie faktori un tā uzlabošanas iespējas 9.– 12. klašu skolēniem Ozolnieku vidusskolā”, veselības zinātņu apakšnozare

Laura Stepiņa,

konsultante – Alīna Rjabova, Ozolnieku vidusskolas dir. vietn. izglītības jomā

Kristīne Jermolajeva

Sociālās zinātnes

“Mediju nozīmīgums dažādās paaudzēs”, plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas apakšnozare

Agnese Čīka

Ričards Žukovskis

Humanitārās un mākslas zinātnes

“Vācbaltiešu dzimtu devums Ozolnieku novada attīstībā”, vēstures un arheoloģijas apakšnozare

Kitija Valeiņa

LLU ZPD apbalvosana s 20190308 113LLU ZPD apbalvosana s 20190308 032 LLU ZPD apbalvosana s 20190308 124

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju apkopoja un rakstu sagatavoja: Alīna Rjabova, Ozolnieku vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

 

Sākot ar novembri Ozolnieku vidusskolā atkārtoti ir noslēgts sadarbības līgums ar mācību portālu www.uzdevumi.lv Šajā mācību semestrī esam saņēmuši pirmo atzinības rakstu par aktīvu portāla izmantošanu mācību procesā. Kā arī skolēni un skolotāji aktīvi iesaistās skolas progresa pilotprojektā, kur tiek vērtēta skolēnu un skolotāju aktīva darbība nedēļas ietvaros. Pagājušās nedēļas aktīvākās klases: 1. 4C - 2312 punkti 2. 3A - 1559 punkti 3. 6C - 1415 punkti.

Paldies skolotājiem par mācību metožu dažādību.

atzrak.jpg

Šī gada 29. novembrī Ozolnieku vidusskolas telpās norisinājās Bioloģijas valsts 41. olimpiādes 2. posms tiešsaitē.  Dalībnieku skaits bija 35 izglītojamie, no kuriem 8 bija Ozolnieku vidusskolas izglītojamie, starp kuriem ir arī godalgotu vietu ieguvēji.

10.klašu grupā: 1. vietu ieguva Kristaps Briks-Dravnieks, savukārt 2. vietu – Megija Stepanova.

12.klašu grupā: 2. vietu ieguva Līga Reimane, bet 3. vietu - Līga Gulbe.

Paldies, skolēniem par centību un skolotājai Laurai Stepiņai par ieguldīto darbu.

 

Direktores vietniece Rita Īve-Zaķe