Līdz semestra beigām interešu izglītība notiek tikai individuāli vai attālināti

OZOLNIEKU VIDUSSKOLAS ATBALSTA KOMANDA

2020./2021. m.g.

PUKE.jpg

Bērns ir kā zieds!

Lai zieds augtu, ziedētu un mūs priecētu, tam nepieciešama gādība, rūpes un apbrīns.

Skola ir plašs ziedu lauks, šeit ik dienas mēs varam redzēt ziedus, citu par citu krāšņāku.

 Ziedus nesalīdzina, jo ziedi zied visur un visiem, kuri vēlas tos redzēt!

 

Atbalsta komanda palīdzēs

 • ja skolēnam ir vājas sekmes vienā vai vairākos mācību priekšmetos, ja zūd interese par mācību procesu, ir nevēlēšanās apmeklēt skolu;
 • ja ir aizkavēta bērna attīstība un rīcība neatbilst bērna vecumam;
 • ja skolēnam ir izteikta nespēja kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālas problēmas, tendence uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu;
 • ja skolēnam ir izteikta aizmāršība, izteikta un ilgstoša neizveicība, nespēja pielāgoties dažādām situācijām, vāja prasme organizēt un plānot savu darbu.

Atbalsta komandas vadītāja, izglītības psihologs Inga Pētersone

 • koordinē atbalsta komandas darbu;
 • veic atbalsta komandas dokumentācijas uzskaiti;
 • apkopo un izvērtē informāciju par skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība;
 • veic psiholoģisko izpēti ar Latvijā standartizētiem un validētiem testiem ( WISC-IV, LMST-II, CBCL/6-18,TRF,YSR, WJ-IE);
 • sagatavo atzinumu ar rekomendācijām par veikto psiholoģisko izpēti;
 • sniedz informāciju par veiktās izpētes rezultātiem, ievērojot psihologa ētiku;
 • palīdz izprast mācīšanās grūtību, sociālā un emocionāla rakstura problēmu cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai;
 • konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu risināšanā;
 • veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā bērnam;
 • konsultējoties ar atbalsta komandas speciālistiem, sniedz ieteikumus par mācīšanās traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar mācīšanās grūtībām.

Speciālie pedagogi Ilona Ekmane, Lāsma Dunkure, Kristīna Bauce

 • izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus;
 • veic darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības individuāli vai grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā;
 • sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, izglītības psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu;
 • konsultē skolēnu vecākus un skolotājus, ievērojot konfidencialitāti;
 • izstrādā skolēnu individuālos izglītības plānus, to realizēšanā sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem un skolēnu vecākiem.

Logopēdes Anete Branka, Kristīna Bauce

 • diagnosticē un koriģē izrunas traucējumus, rakstu valodas traucējumus, fonemātiskās dzirdes un uztveres problēmas, lasīšanas traucējumus;
 • strādā ar 1.- 9. klašu skolēniem, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas traucējumi;
 • sniedz atzinumus un ieteikumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Sociālais pedagogs  Baiba Zīle

 • sadarbībā ar sociālā dienesta speciālistiem iepazīstas ar skolas skolēnu ģimeņu sociālajiem apstākļiem;
 • apkopo un izvērtē informāciju par skolēniem, kuriem ir nepietiekami mācību sasniegumi, neattaisnoti stundu kavējumi, t.sk. stundu sākuma kavējumi;
 • prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālo apstākļu gadījumā, veido atbalsta sistēmu situācijas uzlabošanai;
 • sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām skolēnu sociālo vajadzību nodrošināšanā;
 • konsultē skolotājus, bērnus un viņu vecākus bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
 • sniedz palīdzību skolēniem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu;
 • sniedz palīdzību skolēniem un risina situācijas, kuriem ir uzvedības traucējumi.

Karjeras konsultante Marika Matvejeva

 • sniedz informāciju par izglītības iespējām skolēniem, vecākiem un skolotājiem;
 • sniedz individuālas konsultācijas karjeras jautājumos ( pašizpēte, profesiju pasaules iepazīšana, izglītības iespējas);
 • sniedz grupu nodarbības karjeras jautājumos;
 • organizē karjeras izglītības pasākumus visās klašu grupās;
 • sniedz atbalstu pedagoģiskajam personālam jautājumos par karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā.

Medmāsa Silvija Putniece

 • informē atbalsta komandas speciālistus par bērna veselības stāvokli (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti);
 • prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus;
 • sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu.

Administrācijas pārstāves - direktores vietnieces izglītības jomā Dina Medjānova (1.-6. klase), Rita Īve – Zaķe (7.-12. klase), direktores vietniece audzināšanas jomā Inese Mičule

 • sniedz informāciju par audzināšanas un speciālās mācību programmas jautājumiem;
 • veic mācību sasniegumu analīzi un dinamiku konkrētiem gadījumiem;
 • iepazīstina atbalsta komandu un vecākus ar vērtēšanas kritērijiem;
 • organizē sapulces skolēnu individuālo plānu izveidei un izvērtēšanai;
 • sniedz priekšlikumus mācību procesa ( t.sk. audzināšanas) organizēšanai ar speciālās pamatizglītības programmas bērniem, mācīšanās grūtībām un uzvedības traucējumiem.

Visi atbalsta komandas dalībnieki

 • sadarbojas, nodod nepieciešamo informāciju, rekomendācijas bērnu izglītības procesa organizēšanā;
 • sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas izstrādātajām rekomendācijām;
 • piedalās individuālo izglītības plānu sastādīšanā un rezultātu izvērtēšanā bērniem ar speciālām vajadzībām;
 • izpilda skolas administrācijas un augstākstāvošu institūciju rīkojumus, kārto dokumentāciju vai sniedz ziņas institūcijām, ja tas nepieciešams bērna izglītībai.

Atbalsta komandas uzdevumi sadarbībai ar vecākiem

 • uzklausīt vecākus, atbildēt uz viņus interesējošiem jautājumiem. Noskaidrot vecāku vēlmes un intereses bērnu izglītošanas jautājumā;
 • pārrunāt ar vecākiem bērna attīstību, mācību sasniegumus un/vai uzvedības problēmas. Iesaistīt vecākus lēmumu pieņemšanas procesā;
 • ieteikt iespējamos problēmas risināšanas veidus, papildus nodarbības skolā, speciālistu konsultāciju apmeklēšanu;
 • vienoties, ka vecāki atbalstīs bērnu mācību procesā, kādi būs vecāku pienākumi un atbildība, kā arī, kāds būs turpmākais saziņas veids;
 • galvenais uzdevums sadarbībā ar vecākiem ir sniegt objektīvākus priekšstatus par bērna mācīšanās traucējumiem, to īpatnībām, noteikt audzināšanas un apmācības uzdevumus.

Iekļaujošās izglītības uzdevumi

 • veicināt skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs;
 • nodrošināt skolēniem vienlīdzīgas iespējas mācību satura apguvē un vērtēšanā;
 • nodrošināt mācību līdzekļu, metodisko materiālu izstrādi atbilstoši traucējuma veidam, lai sekmētu skolēna izaugsmes dinamiku;
 • nodrošināt pieejamu izglītības vidi un veicināt vides pieejamības uzlabošanu sabiedrībā kopumā;
 • nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pedagogu sagatavošanas sistēmu iekļaujošās izglītības īstenošanai;
 • veicināt savlaicīgu speciālo vajadzību diagnostiku visos izglītības posmos;
 • veicināt sabiedrības attieksmes maiņu un izpratni par iekļaujošo izglītību.

Ozolnieku vidusskolas atbalsta komanda veic profesionālu pedagoģisko un psiholoģisko darbu ar bērnu, lai palīdzētu viņam apgūt mācību programmu vai citas iemaņas.

Ar atbalsta komandas speciālistiem var sazināties izmantojot e-klases pastu vai telefoniski, kontakttālruņi ir pieejami skolas mājas lapā.

I. Pētersone – 209.kab.
D. Medjānova, R. Īve – Zaķe – 208.kab.
M. Matvejeva – 209.A kab.
I. Mičule – 009. kab.
I. Ekmane – 210.C kab.
L. Dunkure – 210. B kab.
B. Zīle – 214.kab.
K. Bauce – 302. kab.
A .Branka – 104. kab.
S. Putniece – 108.kab.

Šī privātuma atruna nosaka kārtību kā Ozolnieku novada pašvaldība kā personas datu pārzinis (turpmāk tekstā – Pašvaldība), tās struktūrvienības un izveidotās iestādes, veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, likumu Par pašvaldībām, Pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pašvaldības kontaktinformācija: Juridiskā adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018; tālrunis: +371 66047876, +371 63084721; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Ar pilnu Pašvaldības struktūrvienību un iestāžu sarakstu var iepazīties interneta vietnē http://ozolnieki.lv/parvalde/iestades-un-strukturvienibas.

Pašvaldība nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Pašvaldības personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists. Personas datu aizsardzības speciālists ir sasniedzams:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Darām Jums zināmu, ka Pašvaldība var izmainīt šo Privātuma atrunu (turpmāk tekstā – Atruna), tāpēc pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2018. GADA 10. DECEMBRĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Pašvaldība veic valsts deleģētās funkcijas un uzdevumus, kuri ir noteikti likumā “Par pašvaldībām”, kā arī sniedz virkni citus pakalpojumus un līdz ar to apstrādā lielu apjomu dažādu personas datu.

Pašvaldība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei;
 • Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu;
 • Īstenojot uzdevumus sabiedrības interesēs, realizējot Pašvaldībai piešķirtās pilnvaras;
 • Personāla vadībai;

Pašvaldības personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir līguma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts), juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts), leģitīmā interese (Regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts), publisko tiesību funkciju veikšana (Regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts) un atsevišķos gadījumos – datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.

Videonovērošana

Pašvaldība veic videonovērošanu novada domes teritorijā ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.

Informācija par video novērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms video novērošanas zonas.

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Pašvaldības pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Personas datu saņēmēji

No Pašvaldības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmuma dienests, Izglītības un zinātnes ministrija, Sociālo pakalpojuma sniedzēji, Valsts zemes dienests, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pašvaldības darbinieki u.c.

Pašvaldība nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pašvaldības.

Pašvaldība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pašvaldība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pašvaldības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pašvaldība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Pašvaldībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Pašvaldībai ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • Pašvaldībai ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pašvaldība

 • Identificējošie dati – vārds, uzvārds, personas kods;
 • Informācija saziņai – adrese, tālruņa numurs, atsevišķos gadījumos e-pasta adrese;
 • Vizuālie dati – videonovērošanas rezultātā iegūtie personu dati;
 • Citi dati, kas nepieciešami pašvaldībām ar likumu noteikto uzdevumu izpildei.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Pašvaldībai, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pašvaldību.

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pašvaldība par personu apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Pašvaldībā un iegūt informāciju.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Pašvaldība veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu; saņemot iesniegumu caur tīmekļa vietni www.latvija.lv.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties Pašvaldībā vai sazināties ar Pašvaldības datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-11, LV-1011).

Ozolnieku vidusskolas

Skolēnu autobusu kustības grafiks

Mazais loks

 1. 7:45 Raubēni (pilsētas 11.maršruta gala pietura)

pa Akmeņu ceļu, Meža ceļu, Langervaldes ielu

 1. 7:48 Tipogrāfijas krustojums
 2. 7:55 Brankstūri (DUS „Astarte”)
 3. 7:57 Strauti (aiz pieturas „Cīruļi”)
 4. 8:00 Spartaks (A-pieturā)
 5. 8:02     Brankas  (Parka iela 4)
 6. 8:04     Mežrubeņi (A-pietura)
 7. 8:06     Iecēni
 8. 8:10     Eglaines iela
 9. 8:12     Aizupe (galapunkta pietura)
 10. 8:20     Ozolnieku vidusskola

marsruts1(mazaisloks).jpg

Lielais loks

 1. 7:10 Brankas, traktortehnika (Baltpēteru ceļa sākums)
 2. 7:14     Ņurdas (aiz Lieģu / Branku dīķa)
 3. 7:17     Dzintariņi (aiz Jaunzemju kapsētas)
 4. 7:20     Kalēji (aiz Dumpjiem un Briežiem)
 5. 7:30     Jaunpēternieku centrs
 6. 7:34     Dalbes ciemats (pie Alejas ielas un Ozolu ielas)
 7. 7:37     Dalbes dz-ceļa stacija
 8. 7:41     Pagrieziens uz Damradiem (pa kreisi uz Vītoliņiem)
 9. 7:44     Saulgrieži (pirms Laicēniem)
 10. 7:47     Vērdiņi (Buļļi)
 11. 7:52     krustojums aiz tilta pār Cenas upi
 12. 7:57     Stēgas
 13. 8:02     Ziedari (Cenas ciemats)
 14. 8:10     Līcīši (A-pietura „Cenas”)
 15. 8:12     Iecavkrasti
 16. 8:20     Ozolnieku vidusskola

marsruts2(lielaisloks).jpg

Atpakaļ no Ozolnieku vidusskolas

14:20 pa lielā loka maršrutu - 55 km

                   14:20   Ozolnieku vidusskola

                               Ozolnieku Tautas nams

                                Aizupe (A-pietura)

                                Eglaines iela

                                Iecēni

                                Mežrubeņi

                                Brankas

                                Spartaks

                                Brankas, traktortehnika (Baltpēteru ceļa sākums)

                                Ņurdas (aiz Lieģu / Branku dīķa)

                                Dzintariņi (aiz Jaunzemju kapsētas)

                                Kalēji (aiz Dumpjiem un Briežiem)

                                Jaunpēternieku centrs

                                Dalbes ciemats (pie Alejas ielas un Ozolu ielas)

                                Dalbes dz-ceļa stacija

                                Pagrieziens uz Damradiem (pa kreisi uz Vītoliņiem)

                               Saulgrieži (pirms Laicēniem)

                               Vērdiņi (Buļļi)

                               1.krustojums aiz tilta pār Cenas upi

                               Stēgas

                               Ziedari (Cenas ciemats)

                               Līcīši (A-pietura „Cenas”)

                  15:30   Iecavkrasti

16:40 pa mazā loka maršrutu līdz Raubēniem un atpakaļ pa lielo loku - 68 km.

                   16:40   Ozolnieku vidusskola

                               Ozolnieku Tautas nams

                               Aizupe (A-pietura)

                               Eglaines iela

                               Iecēni

                               Mežrubeņi

                               Brankas

                               Spartaks

                               Strauti

                               Brankstūri

                               Tipogrāfijas krustojums

                               Raubēni

                               Brankas, traktortehnika (Baltpēteru ceļa sākums)

                               Ņurdas (aiz Lieģu / Branku dīķa)

                               Dzintariņi (aiz Jaunzemju kapsētas)

                               Kalēji (aiz Dumpjiem un Briežiem)

                               Jaunpēternieku centrs

                               Dalbes ciemats (pie Alejas ielas un Ozolu ielas)

                               Dalbes dz-ceļa stacija

                               Pagrieziens uz Damradiem (pa kreisi uz Vītoliņiem)

                               Saulgrieži (pirms Laicēniem)

                               Vērdiņi (Buļļi)

                              1.krustojums aiz tilta pār Cenas upi

                              Stēgas

                              Ziedari (Cenas ciemats)

                              Līcīši (A-pietura „Cenas”)

                  18:20   Iecavkrasti

Skolēniem un vecākiem

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs. Karjeras plānošanas procesam jāsākas ar jēdzienu kar-jera apgūšanu un izpratni, kam seko pirmais karjeras virzienu noteicošs solis - pašvērtējums. Tiek uz-skaitīti četri pašvērtējuma instrumenti, kas iekļaujami pašnovērtējumā:

 1. Vērtības - tā ir cilvēkam būtisku personīgo vērtību izvērtēšana (piemēram, samaksa, drošība vai autonomija, ģimene un taml.).
 2. Intereses - tās ir personīgo interešu izvērtēšana, lai atklātu atbilstību starp interesēm un poten-ciālo profesiju (piemēram, lasīšana, ceļošana, sports).
 3. Prasmes - atklāj indivīda spējas un kvalifikāciju, ar tā palīdzību iespējams identificēt dažādas karje-ras jomas.
 4. Personība - pēta cilvēka individuālās īpašības, vajadzības, motivāciju un attieksmi.

Karjeras vadība iekļauj vadošās individuālās prasmes, kas palīdz plānot, organizēt, vadīt un kontro-lēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai. Ikkatrai personībai vajadzētu uzņemties atbildību par savas karjeras attīstības vadību mūža garumā, kas ietver arī mācīša-nās, sociālās, pilsoniskās un starp kultūru prasmes, kā arī sevis pilnveidošana un spēja atrast un saglabāt darbu. Karjeras vadības prasmju apgūšana veicina:

 • iesaistīšanos un dalību mācībās,
 • sekmju uzlabošanos un tālāku virzību izglītībā,
 • pāreju uz darbu,
 • profesionālās karjeras attīstību,
 • turpmāku izglītošanos,

Palīgi karjeras plānošanā

Kā plānot karjeru?

Attīstības iespējas skolas laikā

Kas Tev jāzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru?

Kā iepazīt profesijas?

Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases

Kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi?

Mācoties "Cilvēks sabiedrība" priekšmetus, Tu:

Mācoties tehnoloģiju un zinātņu pamatus, Tu:

Mācoties mākslas priekšmetus, Tu:

Mācoties valodas, Tu:

Pašizpētes testi

1. solis - Izzini sevi

Daudzveidīgo spēju tests

Personības tests

Dotumu izpēte

Veselības kvalitāte

Saskarsmes stratēģija

Izproti sevi / Karjeras tests

2. solis - Atrodi virzienu

Interešu tests

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk?

Dž. Holanda pašnoteicējs

Profesionālā orientācija

Studiju izvēle

Profesiju pielaikotājs

Studiju virziena izvēle

3. solis - Vai esi gatavs darbam

Karjeras vērtību tests

Darba vides izvēles tests

Darba vides novērtēšana

Gatavība darbam

Izglītības izpēte

Izglītība Latvijā

Izglītības sistēma Latvijā

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Atvērto durvju dienas skolās

Skolu un studiju tops

Profesionālās izglītības iestādes

Augstākās izglītības iestādes

Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Izglītība ārzemēs

Izglītības iespējas ES, informācija par diploma atzīšanu un apmaiņas programmām

Saite uz Eiropas valstu izglītības iespēju datubāzēm

Education Centre Durbe informē par iespēju datubāzēm

Budžeta un bezmaksas programmas ārzemēs

Izglītības programmas ārzemēs

Akreditētās ASV augstskolas

Konsultācijas par izglītību Amerikā

Studijas Dānijā

 

 

 

 

 

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris - 2021. gada 31. augusts

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Vairāk par projektu

PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS

Marika Matvējeva 209.A kabinets, 2.stāvā

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Individuālās, grupas karjeras konsultācijas 1.-12. klases skolēniem un vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās e-klasē vai e-pastā.

Pedagogs karjeras konsultants Ozolnieku vidusskolā:

 • koordinē karjeras izglītības darbu skolā;
 • sniedz atbalstu skolēniem karjeras plānošanā, īstenošanā;
 • organizē un īsteno karjeras attīstības atbalsta pasākumus;
 • konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos;
 • sniedz rekomendācijas, ieteikumus lietišķo dokumentu veidošanā;
 • iedvesmo, rosina, motivē un atbalsta skolas pedagogus, skolēnus un viņu vecākus.

Rezultāti uz 12.03.2018.

 

Vieta Klase Kopā kg

1. nedēļa kg

28.11.

2. nedēļa kg

05.12.

3. nedēļa kg

12.12.

4. nedēļa kg

19.12.

5. nedēļa kg

09.01.

6. nedēļa kg

16.01.

7. nedēļa kg

23.01.

8. nedēļa kg

30.01.

9. nedēļa kg

06.02.

10. nedēļa kg

13.02.

11. nedēļa kg

20.02.

12. nedēļa kg

27.02.

13. nedēļa kg

06.03.

14. nedēļa kg

12.03.

  1.a  60            14                46
  1.b                              
  1.c 17            17                
  1.d 12            12                
  2.a 657   64      9  156  89  57 237          45
 1. 2.b 2706   93    11  44 335  130 127 1573  18  14  120  216  25
  2.c                              
  2.d                              
  3.a  12                        12    
  3.b 129             107              22
  3.c                              
  4.a 773           737  6           10  20
  4.b                              
  4.c                              
 3. 4.d  1005     119       37  520         27  302
  5.a                              
  5.b                              
  5.c 165    12           96    46  11      
  6.a                              
 2. 6.b 1484   675   270  140  40 5  225  9    30  10  25  55
  6.c                              
  7.a 118            20 9              89
  7.b 68          55            13      
  7.c 50    12    27                11    
  8.a                              
  8.b 642    151      38  32   245    14      130  32
  8.c 167 76                43          48
  9.a                              
  9.b                              
  10.                              
  11. 146                100            46
  12.ab                              
  Bibliotēka 108                           108

 

Pavisam kopā  8319 76  1007 119  308  286 1363  383  1370 1862  78  68  153 408 838

 

* Šobrīd starp visām Latvijas dalībskolām esam 84. vietā. (www.zalajosta.lv)

Ozolnieku vidusskolas bibliotēka  ir vietējās nozīmes bibliotēka, bet ar īpašām funkcijām un atbildību par kvalitatīvu un pilnīgu bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem un pedagogiem, lai nodrošinātu valsts akreditēto un licencēto mācību programmu apguvi.

Skolas bibliotēkas krājuma veidošanu nosaka skolēnu un skolotāju informacionālās vajadzības. Komplektējot resursus, par pamatu tiek ņemti izglītības satura apguvei paredzētie izdevumi.

Pamatfonds ir krājuma daļa, kas ietver uzziņu literatūru, nozaru literatūru, daiļliteratūru, periodiskos izdevumus u.c. gan iespiestā, gan elektroniskā veidā.

Mācību fondu veido mācību grāmatas un citi ar  mācību procesu saistītie izdevumi. Arī šajā krājuma daļā tradicionālajām mācību grāmatām pievienojas elektroniskie materiāli.

Skolas bibliotēka attīstās kopā ar skolotāju izmantotajām mācību metodēm, paredzot krājumā iekļaut digitālos mācību līdzekļus..

Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir abonements, kur izvietota lielākā krājumu daļa, un lasītava mācībām un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. Apmeklētāju darbam ir 2 datori ar interneta pieslēgumu un izdrukas iespējām.

Lasītavā iespējams organizēt mācību stundas, izmantojot gan tradicionālo krājumu, gan mācību materiālu prezentācijai nepieciešamo tehniku. Šeit ir droša vide kolektīvajām, grupu un individuālajām skolēnu mācībām.

Skolas bibliotēka skaitļos (ziņas par 2020. gadu)

Lasītāji 862
Apmeklējumi 10 333
Izsniegumi 190353
Jaunieguvumi 1 270
Krājums 2018. gada beigās 32 227
   

Bibliotēkas darba laiks

Pirmdien 8.00-16.00
Otrdien 8.00-16.00
Trešdien 8.00-16.00
Ceturtdien 8.00-16.00
Piektdien 8.00-16.00
   

Skolēnu brīvlaikā bibliotēkas darba laiks tiek saskaņots ar skolas pasākumu plānu.

Apakškategorijas