Atbalsta komanda

Ozolnieku vidusskolas atbalsta komanda

Atbalsta komanda ir speciālistu grupa, kas sastāv no administrācijas pārstāvjiem, izglītības psihologa, sociālajiem pedagogiem, logopēdiem, speciālā pedagoga, pedagoga karjeras konsultanta, medmāsas.

Atbalsta komandas speciālisti savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu skolēniem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, izglītības iestādes darbiniekus. Atbalsta komanda strādā ar skolēniem, kuriem ir  speciālās vajadzības, kā arī ar tiem, kas neattaisnoti kavē skolu, ar skolēniem, kuriem ir adaptācijas grūtības jaunajā skolā/klasē, ar bērniem un/vai vecākiem, kuri paši lūguši palīdzību kādam no atbalsta  komandas speciālistiem vai kuriem ir nepieciešama palīdzība.

Visi atbalsta komandas dalībnieki sadarbojas, sniedz viens otram nepieciešamo informāciju un rekomendācijas izglītības procesa organizēšanā. Nepieciešamības gadījumā iesaka ārsta konsultācijas vai papildus pasākumus. Sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas izstrādātajām rekomendācijām. Sagatavo dokumentāciju pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

Atbalsta komandas speciālisti sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, uzklausa vecākus, atbild uz interesējošiem jautājumiem, kā arī noskaidro vecāku vēlmes un intereses bērnu izglītošanas jautājumos. Pārrunā ar vecākiem izglītojamā attīstību, mācību sasniegumus un/vai uzvedības problēmas. Iesaista vecākus lēmumu pieņemšanas procesā. 

Atbalsta komandas speciālisti

Atbalsta komandas vadītāja/ Direktores vietniece izglītības jomā (atbalsta jomā) Lelde Lulle – Pētersone 207.
Sociālais pedagogs Jana Gabrāne (4.-9.kl., 9.-12.kl.) 209.C
Sociālais pedagogs Ieva Siņicina (1.-3., 4.-9.kl.) 209.A
Sertificēta izglītības un skolu psiholoģe Inga Pētersone 208.
Logopēde Rita Dilāne (3.kl.) 225.
Logopēde/speciālais pedagogs Lita Ventiņa (1., 2., 4. kl.) 210.C
Speciālais pedagogs Inga Staune 210.D
Speciālās izglītības skolotāja Lāsma Dunkure 210.C
Pedagogs karjeras konsultants Inese Varslavāne 210.
Pedagogs karjeras konsultants Līga Veidemane 306.
Skolas medmāsa Ganna Korbu 002.
Pedagoga palīgi Ligija Andersone, Ginta Strade, Lilija Menska, Inese Lešinska, Linda Vjaksa, Alla Marčenko, Baiba Kovaļevska, Iryna Chuiashenko, Guna Stūrmane
Asistents Gita Elksnīte

 

Ko skolā dara speciālisti, kā var palīdzēt? Informācija skolēniem un vecākiem.

Psihologs

Skolēniem

Psihologs skolā ir, lai Tevi atbalstītu grūtos brīžos. Piemēram, kad Tev ir grūti mācīties, kad Tu baidies, esi nomākts, skumīgs vai Tev nav draugu. Tu esi aicināts nākt pie manis, kad Tevi nesaprot ne skolotāji, ne klases biedri.

Vecākiem

Psihologs izglītības iestādē ir, lai palīdzētu bērniem tikt galā ar grūtībām, kas var piemeklēt jebkuru. Tās var būt saistītas gan ar mācīšanos , gan uzvedību, gan vienkārši iejušanos vidē un daudziem citiem jautājumiem, kas bērnu var interesēt. Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā.

Esmu skolā, lai:

 • veiktu bērna psiholoģisko izpēti ar Latvijā standartizētiem un validētiem testiem ( WISC-IV, LMST-II, CBCL/6-18,TRF,YSR, WJ-IE, saskaņojot to ar bērna likumiskajiem pārstāvjiem;
 • konsultētu bērnu, vecāku, pedagogu un citus iestādes darbiniekus saistībā ar skolēnu psiholoģisko problēmu gadījumiem;
 • sniegtu individuālas konsultācijas bērniem;
 • konsultētu bērnus ar speciālām vajadzībām, viņa vecākus/likumiskos pārstāvjus jautājumos par individuālo pieeju mācību un audzināšanas procesā;
 • konsultētu un izglītotu vecākus;
 • sagatavotu rakstisku atzinumu par skolēna psiholoģiskās izpētes rezultātiem pēc vecāku pieprasījuma.

Darbā izmantoju:

 • Barboletas metodi – kustībā bērniem ir vieglāk runāt par emocijām, ikdienā notikušajām situācijām, modelēt jaunas situācijas. Bērns trenē paškontroles iemaņas.
 • Gaismas galdu – darbojoties pie tā bērns attīsta uztveri, sajūtas, emocijas, motoriku, koncentrēšanās spējas. Kā arī veicina personības emocionālo un gribas sfēru, īpaši bērniem ar negatīvo emociju pārsvaru un garastāvokļu maiņu.

Uz sadarbību!

 

Sociālais pedagogs

Skolēniem

Es zinu, ka skolā dažkārt nav viegli. Daudz visa kā un reizē!  Jauni draugi un nedraugi. Prieki un bēdas, un tas viss – skolā. Bet mājās atkal citas raizes un problēmas.

Es esmu skolā, lai tev palīdzētu:

 • saprast sevi;
 • patikt sev;
 • būt pārliecinātam;
 • būt atbildīgam;
 • saprasties ar citiem, uzlabot attiecības ar vienaudžiem, skolotājiem un vecākiem;
 • attīstīt prasmi sadarboties, risināt konfliktus, argumentēt savas domas, respektēt citu domas, veidojot pozitīvas savstarpējās attiecības ar apkārtējiem;
 • justies droši un aizsargāti;
 • aizstāvēt tavas tiesības skolā un citās institūcijās, balstoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likumu.

Manuprāt, nav nevienas tēmas, par kuru es nebūtu gatava runāt. Nāc, es uzklausīšu!

Vecākiem

Sociālais pedagogs  – jūsu atbalsts.

Sociālais pedagogs ir izglītības atbalsta speciālists, kurš veido sadarbību starp bērnu, vecāku, pedagogu un iestādēm.

Esmu skolā, lai:

 • palīdzētu uzzināt par jūsu bērna sociālo attīstību, izturēšanos, noskaņojumu un sasniegumiem;
 • sniegtu palīdzību bērniem un pieaugušajiem viņu saskarsmē, veicinātu savstarpējo atbalstu un palīdzību;
 • atbalstītu bērnus, vecākus un pedagogus problēmsituāciju risināšanā;
 • veiktu profilaktiskas un izglītojošas pārrunas, sniegtu individuālas un /vai grupu konsultācijas, vadītu tematiskās nodarbības un preventīvos pasākumus, lai sekmētu bērnu veiksmīgu iekļaušanos sociālajā vidē;
 • veicinātu vecāku pozitīvu sadarbību ar dažādu iestāžu speciālistiem;
 • nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar skolas atbalsta komandu izstrādā un īsteno individuālo uzvedības korekcijas plānus;
 • rūpētos par bērna tiesību ievērošanu skolā, ģimenē un citās institūcijās.

Uz sadarbību!

 

Logopēds

Skolēniem

Es zinu, ka burti ir viltīgi. Ne vienmēr tie ļaujas izlasīties vai izrunāties. Tieši tāpēc es esmu skolā – lai Tev palīdzētu!

Kopā mēs:

 • tiksim galā ar burtiem;
 • mācīsimies labi lasīt;
 • mācīsimies izrunāt grūtākās skaņas.

Uz sadarbību!

 

Vecākiem

Logopēds ir izglītības atbalsta speciālists, kas strādā ar bērniem, viņu valodu un runu.

Esmu iestādē, lai:

 • veiktu bērnu runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi;
 • organizētu runas, valodas un rakstu attīstības izvērtēšanu katru mācību gadu un veiktu valodas attīstības dinamikas izpēti;
 • vadītu logopēdijas nodarbības un īstenotu valodas koriģējoši attīstošo darbību, ņemot vērā bērna traucējumu veidu;
 • strādātu individuāli ar bērniem,
 • mācību procesā sniegtu atbalstu bērniem, kuriem nav izveidojusies sākotnējā lasītprasme un rakstītprasme;
 • konsultētu jūs koriģējoši attīstošā darbā.

Uz sadarbību!

 

Speciālais pedagogs/ Speciālās izglītības skolotājs

Skolēniem

Es zinu, ka ne visas lietas sanāk ar pirmo reizi. Bet tas nekas! Esmu skolā, lai tev palīdzētu.

Kopā ar mani varēsi mācīties, es palīdzēšu tev un tavam skolotājam saprast, kas tev sanāk vislabāk.

Svarīgi ir nebaidīties, jo tieši drošie uzvar! Kopā mums viss izdosies!

Vecākiem

Skolā esmu atbalsta speciālists, kura uzdevums ir atbalsts pedagogiem darbā ar bērniem ar mācīšanās grūtībām un traucējumiem. Un, protams, esmu atbalsts bērnam. Mūsu kopīgs uzdevums ir saprast traucējumu ietekmi un piemeklēt optimālākos kompensēšanas mehānismus, lai bērns var mācīties kopā ar citiem.

Esmu iestādē, lai:

 • palīdzētu pedagogam nodrošināt izglītības programmu bērniem, kuru mācīšanā īsteno speciālās pamatizglītības programmas;
 • sadarbībā ar mācību priekšmeta pedagogu, klases audzinātāju un citiem pedagogiem analizētu bērna mācīšanās, psiholoģiskās un adaptācijas problēmas un noteiktu izmantojamās mācību metodes to risināšanai;
 • veiktu individuālu darbu ar bērnu, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • sadarbotos ar jums, lai izprastu bērna uzvedību, viņa problēmas, informētu jūs par bērna grūtībām skolā un kopīgi meklētu veidus to novēršanai.

Uz sadarbību!

 

Pedagogs karjeras konsultants.

Skolēniem

Pedagogs karjeras konsultants ir tavs atbalsts nākotnes karjeras ceļa pārdomātā izvēlē. Tev vienmēr ir iespēja sarunāt individuālu tikšanos ar pedagogu karjeras konsultantu. Viņš tevi atbalstīs un palīdzēs virzīties soli pa solim uz karjeras lēmumu pieņemšanu un tavas sapņu profesijas vai nodarbošanās izvēli. Karjeras sarunās apzināsi savas intereses, spējas un prasmes, kuras ir nozīmīgas tavas karjeras attīstībā. Kopā ar pedagogu karjeras konsultantu izpratīsi kādās ikdienas aktivitātēs iesaistīties, lai jau skolas laikā uzkrātu pirmo darba pieredzi.

Vecākiem

Pedagogs karjeras konsultants – jūsu sadarbības partneris.

Pedagogs karjeras konsultants ir atbalsts jūsu bērnam viņa nākotnes karjeras ceļa pārdomātā izvēlē. Jūsu bērnam ir iespēja pieteikties uz individuālu tikšanos ar pedagogu karjeras konsultantu, lai karjeras konsultāciju laikā rastu iespēju pašam pieņemt izsvērtu lēmumu par sev piemērotāko profesionālo virzienu. Pedagogs karjeras konsultants atbalstīs jūsu bērnu jau skolas laikā apzināties nozīmīgākās intereses, spējas un prasmes, kuras ir būtiskas viņa nākotnes karjeras attīstībā.

Esmu iestādē, lai:

 • konsultētu un informētu skolēnus un vecākus karjeras attīstības jautājumos;
 • palīdzētu noskaidrot intereses, spējas, apzinātu prasmes un iepriekšējo pieredzi, lai skolēns pats varētu izvērtēt sev piemērotāko profesionālās darbības jomu un virzīt savu karjeras ceļa attīstību nākotnē;
 • informētu par pieprasījumu darba tirgū un profesijām, to raksturīgiem darba uzdevumiem, darba vidi, izglītības prasībām, u.c.;
 • palīdzētu skolēniem apgūt darba meklēšanas prasmes – kā izveidot CV, motivācijas vēstuli, kur un kā meklēt informāciju par brīvajām darba vietām, kā sevi prezentēt darba intervijā, u.c.;
 • informētu par tālāk izglītības iespējām pēc skolas beigšanas.

Uz sadarbību!

 

Skolas medmāsa

Skolēniem

Tava veselība ir būtisks priekšnosacījums mācību vielas apguvei. Esmu skolā, lai rūpētos par vispārējo higiēnisko normu uzturēšanu tajā, kā arī sekotu līdzi bērnu veselības stāvoklim un palīdzētu.

Pie manis var vērsties, ja jūties slikti:

 • kaut kas sāp;
 • reibst galva;
 • ir nelaba dūša;
 • šķiet, ka ir temperatūra;
 • ir sasitumi vai citas traumas;
 • jūties savādi, bet nevari saprast, kas par vainu.

Tieši tāpēc es esmu skolā, lai tu mani vari uzmeklēt reizēs, kad vajag palīdzību!

Vecākiem

Bērna veselība ir būtisks priekšnosacījums mācību vielas apguvei. Esmu iestādē, lai rūpētos par vispārējo sanitāri higiēnisko normu uzturēšanu, kā arī lai sekotu līdzi bērnu veselības stāvoklim kopumā un palīdzētu, kad tas nepieciešams.

Esmu iestādē, lai:

 • nodrošinātu medicīnisko palīdzību bērniem līdz speciālizētās palīdzības sniegšanas brīdim, ja radušies veselības traucējumi;
 • palīdzētu pedagogam izvērtēt bērna veselības stāvokli un sūdzības par to;
 • organizētu un nodrošinātu kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā;
 • savas kompetences ietvaros sniegtu ārstniecisko, profilaktisko palīdzību bērniem;
 • kontrolētu skolēnu ēdināšanu, novērtētu ēdnīcas telpu un inventāra sanitāro stāvokli, ēdiena kvalitāti;
 • kontrolētu skolas telpu un koplietošanas telpu tīrību;
 • sekotu līdzi, lai bērni, kam noteikta specifiska ārstēšana un regulāra medikamentu lietošana, tos saņemtu arī skolā;
 • kontrolētu, lai bērni, kam noteikta specifiska diēta, saņemtu ēdināšanu atbilstoši tai.

 

Administrācijas pārstāves/direktores vietnieces.

 • sniedz informāciju par audzināšanas un speciālās mācību programmas jautājumiem;
 • veic mācību sasniegumu analīzi un dinamiku konkrētiem gadījumiem;
 • iepazīstina atbalsta komandu un vecākus ar vērtēšanas kritērijiem;
 • organizē sapulces skolēnu individuālo plānu izveidei un izvērtēšanai;
 • sniedz priekšlikumus mācību procesa ( t.sk. audzināšanas) organizēšanai ar speciālās pamatizglītības programmas bērniem, mācīšanās grūtībām un uzvedības traucējumiem.