Skolēnu dome

Ozolnieku vidusskolas skolēnu dome veido skolas ikdienas dzīvi krāšņāku, bagātīgāku un skolēniem draudzīgāku! Skolēnu domes sastāvu veido 4.-12.klašu skolēni.

Skolēnu domes mērķi:

– sekmēt izglītības iestādes sabiedriskās dzīves veidošanos un attīstību;
– pārstāvēt skolēnu intereses, tiesības un pienākumus;
– nodrošināt demokrātisko procesu virzību skolā;
– veicināt izglītības kvalitāti un celt izglītības iestādes prestižu;
– veidot sadarbību starp skolēniem, skolas vadību un skolotājiem, lai paaugstinātu mācību darba efektivitāti;
– sekmēt mācību procesu un izstrādāt priekšlikumus mācību procesa un iekšējās kārtības uzlabošanā;
– sekmēt draudzību starp skolām un starpskolu pasākumu organizēšanu, kā arī šo pasākumu popularizēšanu, attīstot izglītības iestādes skolēnu sabiedrisko un kultūras dzīvi;
– uzlabot un popularizēt skolas piedāvātās ārpusstundu aktivitātes skolēniem;
– veicināt skolēnu garīgo izaugsmi un dot pieredzi pasākumu organizēšanā un komandas vadīšanā;
– veicināt vērtību, attieksmju un prasmju attīstību, kas nepieciešams humānas, atklātas, demokrātiskas sabiedrības radīšanai un uzturēšanai.

Skolēnu domes galvenie uzdevumi:

– informēt skolēnus par sabiedriskajām un kultūras aktivitātēm skolā;
– vadīt skolēnu sabiedrisko dzīvi izglītības iestādē;
– sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju, pedagogiem, skolēniem un Skolas padomi;
– sniegt priekšlikumus jautājumos par skolēnu tiesībām un pienākumiem;
– izzināt skolēnu problēmas, intereses, ieteikumus izglītības iestādē;
– sniegt priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
– piedalīties izglītības iestādes mājas lapas saturiskajā aktualizācijā.

Skolēnu dome sadarbojas ar skolas vadību un atbalsta personālu.

Pievienojies:

Ozolnieku vidusskolas skolēnu domē ir gaidīts ikviens 4. – 12. klases skolēns, kurš vēlas būt daļa no skolas vides veidošanas komandas! Dalība skolēnu domē ir brīvprātīga.

Lai pievienotos skolēnu domei, sazinies ar koordinatori Elīnu Lūsiņu e-klases pastā, pēc ziņas nosūtīšanas saņemsi tālāko informāciju.

Skolēnu domes sastāvs 2021./2022. m.g

Skolēnu domes prezidente

Skolēnu domes prezidente

Emīlija Zeltiņa

Skolēnu domes koordinatore

Direktora vietnieks izglītības jomā (ārpusklases darbā)

Direktora vietnieks izglītības jomā (ārpusklases darbā)

Elīna Lūsiņa

Darba Laiks:
P.-Pt. 8.00-16.30
Pārtraukums:
12.30-13.30