Bibliotēka

Bibliotēka atrodas 012. kabinetā

Skolas bibliotēka ir atvērta skolas dienās no pl. 08.00 līdz 15.00

Ozolnieku vidusskolas bibliotēkas katalogs

Ozolnieku vidusskolas bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka, bet ar īpašām funkcijām un atbildību par kvalitatīvu un pilnīgu bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem un pedagogiem, lai nodrošinātu valsts akreditēto un licencēto mācību programmu apguvi.

Skolas bibliotēkas krājuma veidošanu nosaka skolēnu un skolotāju informacionālās vajadzības. Komplektējot resursus, par pamatu tiek ņemti izglītības satura apguvei paredzētie izdevumi.

Pamatfonds ir krājuma daļa, kas ietver uzziņu literatūru, nozaru literatūru, daiļliteratūru, periodiskos izdevumus u.c. gan iespiestā, gan elektroniskā veidā.

Mācību fondu veido mācību grāmatas un citi ar mācību procesu saistītie izdevumi. Arī šajā krājuma daļā tradicionālajām mācību grāmatām pievienojas elektroniskie materiāli.

Skolas bibliotēka attīstās kopā ar skolotāju izmantotajām mācību metodēm, paredzot krājumā iekļaut digitālos mācību līdzekļus.
Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir abonements, kur izvietota lielākā krājumu daļa.

2022./2023. mācību gadā lasītava apmeklētājiem nav pieejama, jo lasītavā notiek mācību stundas. Lasītavas krājumu var izmantot, iepriekš sazinoties ar bibliotekārēm.

Skolas bibliotēka skaitļos (ziņas par 2022. gadu)

Lasītāji  999

Apmeklējums  12184

Izsniegums  19568

Jaunieguvumi  2028

Krājums 2022. gada beigās  33184

 

Kontaktpersonas

Bibliotekāre

Bibliotekāre

Veneranda Trokša