Par skolu

5 cilvēki, pie portatīvā datora, apspriež alteternatīvā teksta pievienošanu

Ozolnieku vidusskola ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas atrodas Ozolnieku novadā, Ozolnieku pagastā, apmēram 2 km attālumā no Ozolnieku pagasta centra, kā arī apmēram 6 km attālumā no Jelgavas un 40 km no Rīgas.

Ozolnieku vidusskolas izaugsmē liela nozīme ir pagastu apvienošanai un novada attīstībai. 2003. gadā tika izveidots Ozolnieku novads, kurā iekļauti – Ozolnieku pagasts un Cenu pagasts. 2009. gadā Ozolnieku novadā iekļāva Sidrabenes pagastu (tagad Salgales pagasts). Iestādē mācās izglītojamie no plašas novada teritorijas – Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastiem, kā arī neliels skaits izglītojamo – no Jelgavas. Pašvaldības autobuss nodrošina izglītojamo nokļūšanu Ozolnieku vidusskolā no Branku, Dalbes, Cenu, Iecēnu, Raubēnu, Jaunpēternieku ciemiem un novada lauku teritorijām.

Ozolnieku novada attīstība un intensīvā apbūve novadā ir veicinājusi daudzu jaunu ģimeņu ieplūšanu Ozolnieku novadā, kas sekmējis izglītojamo skaita pieaugumu Ozolnieku vidusskolas sākumskolas posmā.

Vēsturiski izveidojies, ka novada pamatskolu (Teteles, Garozas un Salgales pamatskolu) izglītojamie, beidzot 9. klasi, neturpina izglītību Ozolnieku vidusskolā, bet gan Jelgavas izglītības iestādēs, jo sabiedriskais transports nesavieno Ozolnieku novada izglītības iestādes. Tāpēc Ozolnieku vidusskolas 10. – 12. klasēs mācās pārsvarā pašu  izglītības iestādes 9. klašu beidzēji. Jelgavas tuvums un sabiedriskais transports starp Ozolniekiem un Jelgavu veicina izglītojamo aizplūšanu uz Jelgavas izglītības iestādēm.

Pēc izglītības iestāžu iedalījuma Ozolnieku vidusskola ir lauku vidusskolu grupā, pēc vidusskolēnu skaita –  mazo skolu grupā.

Skolas vērtības – Patriotisms, Izaugsme, Izaugsme, Atbildība

5 cilvēki, pie portatīvā datora, apspriež alteternatīvā teksta pievienošanu

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības ieguves nodrošināšana visiem Ozolnieku novada izglītojamiem.

Vīzija

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde.

Mērķis

Kvalitatīva izglītības procesa organizēšana izglītojamiem mūsdienīgā, labvēlīgā un drošā vidē pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvei, personības izaugsmei.