1962.-1989. gada absolventi

Ozolnieku astoņgadīgās skolas

1962. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Albīne Šternberga

Alksne Valda, Beikmanis Vitauts, Griposts Anatolijs, Kažotnieks Guntis, Kovērs Haralds, Lejnieks-Puķe Laimonis, Meija Ilga, Pelēnis Valdis, Priede Arnolds, Sondore Lidija, Strautmanis Jānis, Strode Irēna, Svainis Jānis, Šaraka Zinaida, Vaišļa Aina

1963. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lidija Siliņa

Alksnis Juris, Eikina Dzintra, Gailis Dzintra, Kalniņa Melita, Karilaite Alfons, Kristutis Jānis, Ludziša Ināra, Skurstene Gunta, Spunde Zigfrīds, Strautniece Austra, Šņoriņa Dzintra, Utināns Juris, Veinberga Biruta, Zikmanis Juris

1964. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātājs Ādolfs Šternbergs

Babčuks Jānis, Bīnemanis Jānis, Brīvmanis Vilis, Kalva Māra, Kažotnieks Guntis, Landsmanis Egons Ēriks, Miloserdova Benita, Mots Zeltīte, Rodze Aija, Stautmanis Pēteris, Vasalovskis Silvija, Vasalovskis Vija, Veinberga Dainuvīte, Zartmane Ilga

1965. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Dzidra Romānova

Ašmane Daina, Cimermane Ruta, Galūns Zigurds, Geiba Ilmārs, Kaksa Ruta, Kazjukeviča Staņislava, Lapsa Mudīte, Priede Elma, Raulišķa Skaidrīte, Rozevskis Egils, Sergejevs Aleksandrs, Siļnovs Vladimirs, Šalajevs Juris, Šņoriņa Dzidra, Važa Ilmārs, Veigule Tamāra, Vīnava Daina, Vītola Ruta, Zemene Vilnis

1966. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Elga Kukurīte

Auriņa Vizbulīte, Babčuks Juris, Bīnemane Inta, Brese Elita, Geiba Raimonds, Gūtmane Velga, Hmeļņicka Aina, Kozlovska Laimdota, Kukoja Ruta, Mots Dainis, Orlovskis Jānis, Ormane Ilga, Pudāne Daina, Trēde Taiga, Vanaga Ruta, Vizule Rota

1967. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lidija Siliņa

Babčuka Tamāra, Blūms Arturs, Cimermane Mārīte, Duļķis Valdis, Elksnīte Gunta, Irbīte Maija, Jānuma Ināra, Kazilass Antanas, Lapsa Anita, Liepure Aija, Repša Vija, Tautere Laima, Trautmanis Guntis, Vanaga Rasma

1968. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Dzidra Romānova

Brolišs Alfons, Brolišs Juris, Bruce Sandra, Cērpa Zaiga, Ermane Vija, Galūna Aija, Geiba Zita, Indāre Ingrīda, Līduma Anita, Mots Raitis, Runis Andris, Strautmane Dzintra, Šternberga Lidija, Tuce Lilija, Vedļa Vladimirs, Veinbergs Valdis

1969. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Elga Kukurīte

Bīnemanis Imants, Brūvere Ausma, Dagilis Oļģerts, Gārsenieks Aivars, Kaksa Daina, Kalva Jānis, Kazilass Ādolfs, Kazjukēvičs Juris, Kukurūza Romāns, Lisovskis Nikolajs, Muižarāja Aina, Siļnova Ludmila, Šņoriņa Ligita, Tauriņa Laima, Trimalnieks Guntis, Tucis Voldemārs, Važa Inga, Vīnavs Ģirts

1970. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Biruta Sproģe

Bajārs Aivars, Broks Aivars, Elksnītis Tālivaldis, Jēkabsone Laima, Lecis Ilgvars, Liepiņa Pārsla, Masteiko Velga, Medinieks Andris, Ozols Ojārs, Rodze Ieva, Runis Arnis, Saliniece Maruta, Semjonovs Sergejs, Strigore Diāna, Židelis Rolands

1971. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Biruta Bertulsone

Babras Jānis, Bajārs Gunārs, Brūveris Jānis, Kazjukēvičs Pēteris, Liepiņa Vaira, Miezis Pēteris, Miloserdova Irēna, Pārstrauta Viola, Pilka Edīte, Polis Jānis, Priede Haralds, Skujiņa-Trokšs Vija, Trimalnieks Vizma

1972. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Dzidra Romānova

Arājs Uldis, Kozlovska Sarmīte, Liepiņa Anita, Liepiņš Zigurds, Liepurs Juris, Masteiko Gunta, Miezis Jānis, Pastore Silvija, Petrovska Ārija, Pilka Juris, Strautmanis Edvīns, Ščeglovs Aleksandrs, Trimalnieks Ilgvars, Venevica Mārīte, Venevics Māris, Vēveris Ziedonis

1973. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Elga Kukurīte

Auliņš Juris, Balode Gunta, Bardzevičs Aivars, Čeksters Andrejs, Grīnvalds Jānis, Januma Ingrīda, Karpova Sarmīte, Krastiņa Ingrīda, Kukoja Mārīte, Lisovskis Jānis, Maculēvičs Juris, Nadziņa Solveiga, Polis Arnis, Skujiņš Jānis, Strautniece Mārīte, Šuķevica Inta, Trimalnieks Andris, Tuce Janīna, Vanags Laimonis

1974. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Ksenija Paģe

Ozols Aldis, Paģe Dace, Dagilis Vitauts, Dreismanis Leons, Viļumsone Maija, Namiķe Dina, Babra Lilija, Gārseniece Ērika, Norutis Sarmīte, Menkovskis Ēriks, Arājs Gatis, Krūmiņa Ilze, Lapsa Andra, Kohonoviča Irēna, Semjonova Irina, Jasotis Uldis, Sadauska Daina, Brūvere Vita, Robežnieks Normunds, Bokāne Velta, Mileika Pāvils, Mušinska Aija

1975. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātājs Vladislavs Stafeckis

Balgalvis Andris, Bargs Andris, Bērziņš Māris, Bišofa Mārīte, Bošs Normunds, Burba Edgars, Gailīte Ginta, Gross Jēkabs, Indārs Aivars, Kohanoviča Daina, Kozlova Inta, Krauze Sandra, Ķikulis Jānis, Lindenbauma Indra, Liepiņš Aivars, Oļihnēviča Irēna, Ozoliņa Ilze, Peipiņa Spodra, Pizāne Skaidrīte, Rihtere Gunta, Salinieks Zigmunds, Segliņš Dailis, Strazds Osvalds, Trēde Edvīns

1976. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Elga Kukurīte

Balodis Edgars, Barupa Dita, Bērziņš Māris, Brežinska Ligita, Dagils Jānis, Kalniņš Druvis, Knospiņa Inese, Krastiņa Ligita, Krone Gunta, Lindenbaums Gunārs, Manteifele Ināra, Mālnieks Ludmila, Oļihnēviča Marija, Reginska Anita, Rupeiks Aldis, Trimalnieks Antra, Viļumsone Daina, Zēvalds Aldis, Zustrups Andris

1977. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Dzidra Romānova

Balodis Māris, Bērziņa Aija, Bolmanis Egils, Geidāns Edvīns, Kļava Guntars, Knospiņa Ligita, Lielaisramanis Ervīns, Lisovska Vera, Novicka Gunta, Paģe Baiba, Popova Aija, Preice Inese, Rihters Ivars, Rupeika Inga, Samulions Vitauts, Spunde Imants, Strautmanis Guntis, Strautnieks Agris, Osīte Gunta, Strautnieks Ilgonis, Šlanka Vija

1978. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Inta Zelmene

Arājs Andris, Brūvere Lauma, Burcevs Ēriks, Burkāne Inga, Eversons Alvis, Grigorcēviča Ināra, Kovaļevskis Raimonds, Laksa Ivars, Mačulis Agris, Miķelsons Modris, Ogņeva Maija, Reimanis Jānis, Siliņš Arvīds, Spunde Dzintra, Strautmane Anda, Štromane Laima, Šulce Dalīte, Švarckopfa Jana, Ziemelis Ivars, Zvirbule Maija

1979. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Ārija Namniece

Balode Maija, Drulle Anita, Joma Verners, Kalniņa Spulga, Karpova Anita, Lāce Vizbulīte, Memmēna Inese, Miķelsons Zandis, Ozoliņa Līga, Popova Daiga, Samiņa Laila, Strode Inese, Sūna Agita, Valbaka Inese

1980. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Vilma Klāsena

Aleksandere Inga, Burcevs Vilnis, Dorofejeva Ilga, Jēkabsone Inese, Joma Arnis, Kārkle Māra, Kols Zigurds, Kozlova Mārīte, Labrence Aina, Maculēvičs Arnis, Ozols Māris, Pētersone Lita, Pridāne Ināra, Rodze Ligita, Sinkevičs Arnis, Slagovskis Ilards, Sprūds Inita, Tomsone Inese, Vaišļa Zigurds, Vuguls Pēteris, Zalcmanis Einars

1981. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Anita Indāre

Auziņa Kristiana, Balode Ina, Bišofa Iveta, Jankunas Jānis, Jasas Normunds, Kauce Inita, Kramiņš Velga, Krūmiņš Māris, Maķēna Astra, Miķelsone Ināra, Miķelsons Iveta, Paģis Andris, Pētersons Agris, Pikšēns Toms, Polis Ivars, Ribaks Guntis, Robežniece Sandra, Samulione Rima, Sinķeviča Sandra, Strēma Agrita, Tilindis Aivars

1982. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Biruta Sproģe

Babčuks Andris, Babčuks Zigmārs, Bartkevičs Uldis, Geidāne Gunta, Hmeļņicka Agrita, Indrika Jolanta, Ivanovs Viktors, Jāce Anita, Jasukaite Aija, Knospe Raivo, Labrence Rasma, Lindermane Dace, Ļeņivko Raimonds, Miķelsons Ralfs, Novicka Daiga, Ostelis Guntis, Riekstiņš Guntis, Sondore Evita, Zīmone Aelita

1983. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Inta Zelmene

Bogdanova Linda, Briks-Dravnieks Rimands, Deksnis Jānis, Hāze Baiba, Hmeļņicka Anita, Jackevičs Aivars, Jaunzemis Raitis, Jēkabsons Ivars, Ļaksa Gunta, Maziņa Ligita, Novicka Sandra, Pelne Sarma, Rudēvica Ineta, Samulionis Jānis, Slagovskis Aigars, Strazdiņa Indra, Tiliba Una, Tomsone Daina, Vētra Ainārs, Vildava Dace, Vilima Linda, Vintere Antra, Višņauskas Jānis, Volmanis Harijs, Zariņa Inguna, Zommere Ligita

1984. gada izlaidums

Klases audzinātāja Vilma Klāsena

Ancāne Sanita, Auziņa Andžēla, Baranovska Linda, Briks-Dravnieks Gvido, Fernāts Imants, Gasjunas Jānis, Gūtmanis Egils, Jankunas Aigars, Kaucis Jānis, Kļaviņš Aigars, Maķēns Agris, Pelne Maija, Poļiņiks Māris, Siliņš Gunārs, Stankeviča Aelita, Ungure Antra, Ungure Inga, Vagals Gints, Valbaks Aldis, Vuguls Juris, Ziemelis Ainars.

Klases audzinātāja Regīna Smirnova

Čirka Inta, Damlics Aldis, Djačenko Kristīne, Dreimanis Ivars, Hartmanis Aldis, Kalēja Laila, Kalniņš Dainis, Kārkls Guntars, Klaģis Uldis, Kleķeris Aigars, Krūmiņš Ints, Mačule Iveta, Mūrniece Iveta, Rodze Inita, Rusmanis Juris, Smirnovs Gūrijs, Šulca Ligita, Ulmanis Gārijs, Žvirble Indra, Kalēja Laila

1985. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Ligija Andersone

Bogdanovs Modris, Caune Inga, Djačenko Anna, Jasas Guntis, Juberte Laima, Karpova Dace, Meikšāne Sanita, Miķelsone Sarmīte, Rītelis Dairis, Štrīms Raimonds, Ulmane Silvija, Zanders Ainārs, Žvirblis Aigars

Klases audzinātāja Biruta Sproģe

Beikananis Verners, Brālis Raivo, Brolišs Sandijs, Bolmanis Ints, Čerkovska Inese, Cīrule Daiga, Ģingule Sigita, Hāze Valda, Holts Everijs, Knospe Māris, Krūmiņa Santa, Meldere Dina, Pētersons Gints, Pūce Armands, Silamiķele Ilze, Sirica Dace, Sirica Linda, Stepe Andris, Strautnieks Ainārs, Strode Laila, Tāre Inga, Ungure Gunta

1986. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Inta Balode

Bulderbergs Kaspars, Dreimane Inta, Eidiņš Ģirts, Elksnis Ints, Fernāte Inese, Jusis Normunds, Kadiķe Vita, Lindermanis Uldis, Mežsargs Aldis, Muciniece Ieva, Nikuļevs Jānis, Rune Rudīte, Sturme Armands, Šinke Juris, Trifonova Gita, Vildavs Ģirts, Višņavskas Vitautas, Vuguls Gints, Zamerovska Zaiga, Zaremba Verners, Židelis Kalvis

Klases audzinātāja Vilma Klāsena

Bartkevičs Haralds, Cērpiņa Indra, Čigāne Ieva, Grīnbergs Guntis, Ezermanis Sandris, Lagzdiņš Ivars, Rodze Ervīns, Siliņš Elmārs, Strode Jugita, Švāns Inta

1987. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Vēsma Veckāgana

Ancāns Māris, Bičkovs Uldis, Čirka Anita, Gross Uģis, Ģingulis Andis, Jackevičs Edgars, Janulions Ainārs, Juberts Guntars, Kažotnieks Jānis, Kļaviņa Līga, Ķilpe Sanita, Logina Marita, Melders Juris, Pelūde Gints, Presa Ilze, Raite Nānija, Spila Raivis

Klases audzinātāja Inta Zelmene

Apsīte Dace, Babčuks Arvils, Brīvnieks Juris, Hāze Jānis, Ievinska Inga, Kalējs Lauris, Kučinska Daila, Labrence Nora, Melnis Jānis, Ozoliņš Andris, Ripa Rinalds, Rudēvics Dainis, Stinka Andis, Strautniece Inga, Tambaks Igo, Zelmenis Māris

Ozolnieku vidusskolas 8. klašu absolventi

1988. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Iveta Boge

Aleksandere Gita, Alksnis Juris, Babčuka Iveta, Brālis Ainārs, Černavskis Raivis, Čigāne Lolita, Djačenko Andrejs, Dzene Judīte, Elpe Aiga, Erķens Ainārs, Gāzners Māris, Jankunas Aivis, Jansone Asja, Leikums Dairis, Leščinskis Rihards, Maziņa Gunita, Mežaraupe Ingrīda, Mežsargs Jānis, Nikuļcevs Andris, Orlovskis Kaspars, Pelēna Maija, Siliņa Agrita, Siliņa Lilita, Siļnova Kristīne, Sloka Ingus, Strode Marita, Šmite Aiga, Vagale Evita, Zariņa Baiba, Židele Inese

1989. gada 8. klases izlaidums

Klases audzinātāja Lilita Brizga

Burkāne Iveta, Cunskis Jānis, Geidāne Indra, Ikvils Raimonds, Karole Ilze, Kārkle Anita, Ķilpe Iveta, Landsmane Daiga, Landsmanis Mareks, Laudinska Jolanta, Ļeņivko Evita, Meldere Gita, Miķilps Guntars, Muižarāja Inga, Neija Agris, Oša Guna, Pelūde Indra, Putāne Evita, Rozentālbergs Jānis, Tambaka Iveta, Zaremba Ieva