Erasmus+ KA1

Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077244

Ieviešanas laiks: 01.08.2020. – 16.02.2023.

Mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanas un īstenošanas viens no būtiskiem stūrakmeņiem ir mūsdienīgi pedagogi – profesionāli, daudzpusīgi, pašpārliecināti un elastīgi, kuri kopā veido uz sadarbību vērstu komandu, kurā darbojas gan skolas administrācija kā pedagogi, ievērojot horizontālo sadarbības pieeju, gan paši pedagogi.

Erasmus+KA1 – personu mobilitāte mācību nolūkos – programmas projekts “Mūsdienīgi pedagogi – profesionāli, daudzpusīgi, pašpārliecināti un elastīgi kopējā Eiropas telpā” (Professional, versatile, self-confident and flexible teachers in the common European space). (Nr. 2020-1-LV01-KA101-077244). Projektu finansē Eiropas Komisija.

Projekta uzdevumi:
  1. Attīstīt pedagogu profesionalitāti, daudzpusību, pašpārliecinātību un elastību, lai veicinātu pēc tam profesionālas un harmoniskas, uz sadarbību vērstas pedagogu komandas veidošanos.
  2. Veicināt pedagogu izaugsmi, kuri pārstāv dažādas mācību jomas vai dažādus mācību priekšmetus.
  3. Pilnveidot pedagogu zināšanas un izpratni par didaktiku, jaunajām metodēm un paņēmieniem, par vides lomu mācību procesā, par labsajūtas un veselības veicināšanu sabiedrībā, par āra nodarbību metodiku, par metodisku teātra mākslas elementu iekļaušanu mācību priekšmetā, kā arī attīstīt pedagogu radošumu un lietpratību.
  4. Veicināt pedagogu savstarpējo iedrošināšanu, dalīšanos pieredzē.
Projekta vadošais partneris: Ozolnieku vidusskola
Sadarbības partneri: Max-Planck-Gymnasium-Delmenhorst (Vācija).
Galvenās aktivitātes:
  • Strukturēto kursu apmeklēšana Itālijā, Spānijā, Horvātijā, Kiprā, Grieķijā. Pedagoģiskā darba vērošana Delmenhorstā, Vācijā.
  • Metodiskā materiāla izstrāde par kursos apgūtajām metodēm, prasmēm, pieredzi, to skaidrojums, izklāsts, vizuāls atspoguļojums saskaņā ar skolas izstrādātajiem metodisko izstrādņu ieteikumiem.
  • Dalīšanās pieredzē – atklāto stundu rādīšana vai metodiskā materiāla pārrunāšana metodiskajās grupās, metodiskā materiāla izvērtēšana.
  • Metodisko materiālu izvietošana skolas izveidotajā resursu datu bāzē.
Projekta koordinators:

Jekaterina Zaharova

jekaterina.zaharova@ozolniekuvsk.lv