Konference Praktiski. Lietpratībai. Zemgale

19.04.2022. Mācību darbs

Šī gada 12. aprīlī norisinājās Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) konference Praktiski. Lietpratībai. Zemgale (ar virtuālo centru Jelgavā), kurā skolu un pirmsskolu skolotāji un vadītāji no Zemgales reģiona dalījās savā mācīšanas un mācīšanās pieredzē.

Arī Ozolnieku vidusskolas pedagogi piedalījās konferencē, gan daloties, gan uzkrājot jaunu pieredzi. Sesijā “Kā mācību līdzekļu paraugu izmantošana stundā veicina skolēnu praktisko darbību klasē un āra nodarbībās?” sākumskolas skolotāja Ieva Šaliņa dalījās savā pieredzē āra nodarbību vadīšanā un organizēšanā dabaszinību stundās, iepazīstinot kolēģus ar idejām, kā mācību procesu āra nodarbībās skolēniem padarīt aizraujošu, saistošu un interesantāku. “Āra nodarbībās skolēniem ir iespēja pētīt apkārtējo vidi un pilnveidot savas zināšanas gan ar tausti, gan caur sajūtām. Ārā bērniem ir vieglāk saprast un uztvert to, ko neredz un nesajūt, esot telpās. Bērniem, kuri regulāri vēro, meklē un strādā dabā, veidojas pamatzināšanas par dabu un vidi, apgūstot to caur savu pieredzi,” stāsta skolotāja I.Šaliņa.

Savukārt, direktores vietniece izglītības jomā 1.-6. klašu posmā un matemātikas skolotāja Dina Medjānova rosināja kolēģus domāt par mērķtiecīgu matemātikas satura apguvi. Savās matemātikas stundās D.Medjānova 4.-6. klašu skolēniem izmanto spēles elementus, lai apgūtu nozīmīgu mācību tēmu “Daļu un procentu uzdevumi”, padarot mācīšanos aizraujošu un dinamisku.

Praktiski darboties konferences darbnīcā “Kā mūzikā izkopt skolēnu pašvadītu mācīšanos ar vietnes “Classkick” palīdzību?” piedāvāja direktores vietniece izglītības jomā (interešu izglītība), mācību jomas Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā koordinatore Jelgavas novadā un mūzikas skolotāja Rūta Bergmane, ļaujot dalībniekiem gan iejusties skolēna lomā, izmēģinot dažādus sagatavotos uzdevumus, gan arī apgūt pamatzināšanas vietnes “Classkick” izmantošanā un pielietošanā mūzikas stundās.

Roku rokā ar mācību procesu skolas vidē noris arī audzināšanas process. Sesijas “Karjeras izglītība un daudzveidīgs piedāvājums. Kā veicināt skolēnu izaugsmi, īstenojot karjeras izglītību, darbu skolēnu pašpārvaldē un iesaistīšanos projektos?”  laikā Ozolnieku vidusskolas Klašu audzinātāju metodiskās grupas vadītāja Liene Niedola dalījās savā pieredzes stāstā par tēmu “Joma vai konkrēta profesija – ko skolēniem būtu nepieciešams definēt klases stundu ietvaros?” Pedagogiem bija iespēja dzirdēt, kā klases stundu ietvaros aktualizēt karjeras jautājumus, uzzināt par triju klases stundu ciklu, kura ietvaros skolēniem ir iespēja izzināt savas stiprās un vājās puses, intereses, lai caur pašu iegūtām atziņām nonāktu pie secinājumiem par savu nākotni un karjeras izvēli.

Liels paldies kolēģiem par uzdrīkstēšanos un dalīšanos pieredzē ar kolēģiem no visas Latvijas!

 

Rakstu sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Rjabova