12.03.2024. Mācību darbs

5.martā Ozolnieku vidusskolā norisinājās Jelgavas novada atbalsta personāla pieredzes apmaiņas seminārs ‘’ Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām’’.

Semināra laikā atbalsta personāla speciālistiem un izglītības iestāžu administrācijai bija iespēja gan teorētiski, gan praktiski smelties pieredzi par Atbalsta komandas darbu Ozolnieku vidusskolā.

Iesākumā direktore Everita Borisova pastāstīja par Ozolnieku vidusskolā īstenotajām izglītības programmām, skolas prioritātēm un par diferencētu mācību procesu (dalījumu grupās), kā risinājumu izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

Direktores vietniece izglītības jomā (atbalsta joma) un Atbalsta komandas vadītāja Lelde Lulle – Pētersone iepazīstināja kolēģus ar Atbalsta komandas personāla sastāvu, akcentējot, ka šobrīd Ozolnieku vidusskolā ir pieejami visi atbalsta speciālisti.  Semināra dalībniekiem tika stāstīts par kārtību, kā tiek noteiktas izglītojamo speciālās vajadzības, kā tiek izstrādāti, īstenoti un pārraudzīti individuālie izglītības programmas apguves plāni, ņemot vērā katra izglītojamā vajadzības un spējas, lai palīdzētu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām apgūt mācību saturu.

Ozolnieku vidusskolas atbalsta personāla speciālistiem  (logopēdiem, psihologiem, speciālajiem pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, karjeras izglītības konsultantiem) bija iespēja dalīties ar labās prakses piemēriem, iepazīstinot kolēģus ar savu darba vidi, materiāliem un, diskutējot par aktuālām tēmām darba ikdienā.

Semināra noslēgumā tika saņemta atgriezeniskā saite – atzinīgs novērtējums par vērtīgo  semināru un dalīšanos pieredzē.

Sadarbībā ir spēks!

Galerija