13.09.2022. Erasmus+ KA1

Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077244

Erasmus+ projekta ietvaros Ozolnieku vidusskolas sociālā pedagoģe Baiba Zīle un Maija Neļķe vasarā apmeklēja kursus Itālijā un Horvātijā.

Baiba Zīle piedalījās apmācību kursos “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bulling Prevention”, kurš notika Itālijā, Florences pilsētā no 13. līdz 17. jūnijam.

Mācību grupā bija dalībnieki no vairākām Eiropas valstīm – Turcijas, Spānijas, Grieķijas. Valdīja draudzīga, atbalstoša un uz mācībām orientēta gaisotne. Kopīgi tika apgūtas apmācību tēmas, veiktas praktiskās aktivitātes uni aizvadīti arī vairāki ārpusmācību pasākumi ar izzinošu ievirzi vēstures un apkārtnes iepazīšanā.

Kursā tika apskatītas mācību iestādē aktuālas tēmas, lai radītu pozitīvu gaisotni un/vai uzlabotu savstarpējās attiecības. Efektīva komunikācija un mediācija.  Mobinga preventīvie instrumenti. Komunikācija un sadarbība, to veidi dažādos kontekstos un sasniedzamais rezultāts. Konflikta preventīvās stratēģijas. Konflikts – šķērslis vai iespēja,  apskatīja konflikta cēloņus, emocijas, kas izraisa konfliktus, kā mazināt konflikta kairinātājus.

Apskatīja pozitīvās izglītības aspektus: vides sagatavošanu viesmīlīgākai, atbalstošākai skolai. Kā veicināt piederības saites skolai. Pozitīvā psiholoģija ir ceļš uz pilnvērtīgāku dzīvi, parāda veidus, kā izprast faktorus un iemeslus, lai cilvēki, grupas un institūcijas varētu funkcionēt optimāli.

Maija Neļķe no 10. jūlija līdz 16. jūlijam piedalījās profesionālās pilnveides kursos “Game based learning” Horvātijas pilsētā Splitā.

Kursos tika apgūtas dažādas metodes un paņēmieni, kā mācību procesu organizēt dažādāk un radošāk. Vairākas dienas tika veltītas IKT izmantošanai mūsdienīga mācību procesa organizēšanā.

Skolotāji praktiski darbojās un izmēģināja dažādus digitālos paņēmienus, mācību procesa dažādošanā. Skolotāji mācījās veidot digitālas spēles, viktorīnas un izlaušanās istabas. Kursu ietvaros bija iespēja apgūt arī dažādus paņēmienus, kā izmantot drāmu gan valodas stundās, gan pirmajās iepazīšanās stundās.

Vēl skolotājiem tika dota iespēja apgūt metodes, kā izmantot meditāciju un prāta attīstības treniņus. Tie visos raisīja pozitīvas emocijas un prieku.

 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.

Galerija