30.09.2022. Erasmus+ KA1

Stundu vērošana (Job shadowing) Vācijā, Delmenhorstā

Nr. 2020-1-LV01-KA101-077244

Erasmus+KA1 – personu mobilitāte mācību nolūkos – programmas projekts “Mūsdienīgi pedagogi – profesionāli, daudzpusīgi, pašpārliecināti un elastīgi kopējā Eiropas telpā” (Professional, versatile, self-confident and flexible teachers in the common European space).

Ozolnieku vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja Dina Medjānova, sākumskolas skolotāja Vineta Zīverte un vēstures un sociālo zinību skolotājs Dāvis Strupulis no 12. līdz 16. septembrim devās uz Vāciju, un, viesojoties Delmenhorstas Max-Planck ģimnāzijā, piedalījās mācību stundu vērošanā.

Nedēļas laikā mūsu pedagogiem bija iespēja piedalīties daudzveidīgās mācību stundās – vācu valodā, angļu valodā, spāņu valodā, franču valodā, vēsturē, politikā, reliģijā, matemātikā, mūzikā, klases stundā, vērojot gan pedagogu, gan skolēnu darbu no 5. līdz pat 13. klasei. Pedagogi, šķietami viegli un rotaļīgi, motivē un iesaista skolēnus stundu darbā, radot iespēju audzēkņiem mācīties pašvadīti.  Neiztrūkstoša stundās ir skolēnu savstarpējā sadarbība, kā arī iespēja saņemt individuālas pedagoga konsultācijas. Mācību stundas veidotas tā, ka skolēniem ir iespēja izteikties un paust savas domas par tēmu.

Max-Planck ģimnāzijā vairāki mācību priekšmeti, kā, piemēram, politika un vēsture, tiek mācīti bilingvāli. Tas pavēra iespēju mūsu kolēģim vēstures skolotājam Dāvim Strupulim novadīt vecāko klašu skolēniem divas mācību stundas, stāstot par Latviju, tās vēsturi un vietu Eiropas Savienībā. Stāstījums jauniešus ieinteresēja, par ko liecināja viņu uzdotie papildjautājumi un nodarbības beigās izteiktā vēlme, dzirdēt kādu teikumu latviešu valodā. Pēc Dāvja Strupuļa uzstāšanās atskanēja Vācijas skolēnu klauvējieni pa skolas soliem, kas ir pateicības un uzslavas apliecinājums.

Viena no mācību metodēm vecāko klašu skolēniem ir praktiska projekta darba plānošana, izstrāde un novadīšana. Mūsu kolēģiem bija iespēja apmeklēt vienu no projekta nodarbībām “Kā veicināt skolēnu aktivitāti bibliotēkas izmantošanai”,  vērojot, kā jaunieši, sadarbojoties grupās, vienojas par īstenojamām aktivitātēm.

Tiekoties ar skolas direktori, direktores vietniekiem mācību un tehnoloģiju jomā, varēja  iepazīties ar skolas dienas kārtību, mācību procesa organizēšanu skolā, skolēnu sasniegumu uzskaiti un skolas darba pilnveidi IT jomā, kā arī  klašu, gaiteņu un āra vides iekārtojumu.

Salīdzinot abu skolu darbību, mūsu kolēģi secināja, ka ir vairākas kopīgas iezīmes, piemēram, stundu organizēšana blokstundās, izveidotas datorklases, nemitīgi tiek pilnveidots IKT aprīkojums, nodarbības skolas bibliotēkā, āra pastaigas starpbrīžos utt.

Pārsteidzoši liela daļa skolēnu un darbinieku uz skolu dodas ar velosipēdiem, tādēļ rīta pusē pirms stundām vērojamas lielas velobraucēju straumes, un brīžiem nejaušam kājāmgājējam pat jāuzmanās nepagadīties veselību veicinošā transportlīdzekļa ceļā.

Vācijas kolēģi bija parūpējušies arī par to, lai ciemiņi uzzinātu kaut ko vairāk par valsti, kurā ciemojās. Neaizmirstama izvērtās pēcpusdiena netālu esošā pilsētā Brēmene, un vakara noslēgums kopā ar vācu projekta dalībniekiem, izbaudot tradicionālo virtuvi. Kādu citu dienu,  vērojot gar automašīnas logiem slīdošās Vācijas dabas ainavas, tika mērots ceļš līdz pat Ziemeļjūras piekrastei.

Šī bija lieliska pieredze satikt tik enerģiskus, sarunām un sadarbībai atvērtus kolēģus, kā arī vērot tik līdzīgo un tomēr atšķirīgo mācību procesu Max-Planck ģimnāzijā!

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.

Galerija