2019.gada 27.maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 7., 8. klases skolēni piedalījās izzinošā nodarbībās par sportista (ekstrēma sporta) karjeras veidošanu un attīstību, darba ikdienu, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Motivējošā runā A. Grīnfelds pastāstīja par savu ceļu uz motosportista karjeru, minot, ka pat esot mācījies mūzikas skolā un kā tas esot iespaidojis pašreizējo sportista dzīvi. Andris iepazīstināja skolēnus ar zināšanām un prasmēm, kuras ir pilnveidojis patstāvīgi un arī par personas īpašībām, kuras ir ļoti izkopis, lai būtu sportists, kurš gūst panākumus. Andris akcentēja,  ka to laiku, ko viņš ir veltījis, lai patstāvīgi pilnveidotos, varēja arī jau pagūt jau pamatskolas laikā, piemēram, laika, darbu plānošana; strādāt, sadarboties komandā; attīstīt pašiniciatīvu. Interaktīvajā nodarbībā skolēni varēja iepazīties ar sportista darba instrumentiem – inventārs, apģērbs un  motocikliem. Andris parādīja pāris paraugdemonstrējumus un arī iepazīstināja ar savas nodarbošanās riskiem, pozitīvajām emocijām un arī par negatīvajiem aspektiem, kas pat likuši pārdomāt sportista karjeras virzību.

ozo_web3.jpg

Paldies Andrim par motivējošo pieredzes stāstu

2019.gada 20.maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 1. - 4. klases skolēni piedalījās izzinošā nodarbībā par kosmosu un kosmonautiem. Nodarbības mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par profesijām, prasmēm, personības īpašībām un karjeras iespējām kosmosa industrijā.

 ozo_web2v1.jpg

Nodarbības laikā P. Irbins iepazīstināja ar skolēnus ar savu pieredzes stāstu, kā viņš tika līdz raķetes būvniecībai. Pauls akcentēja, ka tikai lielā interese un sapnis par kosmosu palīdzēja viņam gan iemācīties lasīt, gan apgūt angļu valodu un arī veicināja citu mācību priekšmetu apguvi. Skolēni uzzināja kādi profesiju pārstāvji strādā kosmosa nozarē (kā, piem., astronauts, zinātnieks, mašīnbūves inženieris, elektrotehniķis, programmētājs u.c. ), kā ari uzzināja kādas būs jaunās profesijas, kuras jau viņi varēs apgūt, kad būs pieauguši. Pirmās klases skolēni bija ļoti zinātkāri un uzdeva arī ļoti daudz jautājumus. Pauls skolēniem izstāstīja, ko darīt jau tagad, lai kļūtu par kosmosa nozares profesijas pārstāvi, kosmosa entuziasta iedvesmoti skolēni pēc nodarbības teica, ka tagad arī paši mājās būvēšot raķetes.

ozo_web2v2.jpg

 Paldies P. Irbinam par iedvesmas mirkļiem, jo skolēniem ļoti patika un visi nodarbību dalībnieki bija ieinteresēti kosmosa zinātnē.

2019.gada 23. maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 10. un 11. klases skolēni izzināja kas ir kreativitāte, apskatot to kā karjeras vadības prasmi un kā darba devēju pieprasītu prasmi. Triju nodarbību mērķis bija apgūt kreativitātes pielietošanu ideju radīšanai, problēmu risināšanai, domāšanas un karjeras attīstības veicināšanai. Nodarbības vadīja pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” trenere, koučs un lektore K. Zaksa.
Pirmajā nodarbībā skolēni izzināja, kas ir kreativitāte, kāda kreativitātei ir nozīme, kāpēc kreativitāte ir darba tirgū pieprasīta prasme. Nodarbības laikā tika apzināts kā var novērtēt savu kreativitāti pēc personīgajām prioritātēm un noteiktiem kritērijiem. Otrajā nodarbībā kreativitāte tika aplūkota no ikdienas skatu punkta, skolēni uzzināja, kā šī prasme palīdzēs labāk strādāt skolā un darbā un pat labāk dzīvot. Skolēni arī pildīja testu, kurā uzzināja cik ir attīstīta katra skolēna individuālā kreativitāte. Trešā nodarbība atklāja, kā darba devēji un darba tirgū tiek novērtēta šī karjeras vadības prasme. Diskusiju grupās skolēni izrunāja kā kreativitāte palīdz virzīties vēlamās profesijas virzienā. Trenere Kristīne pastāstīja, kā kreativitāte darba vidē palīdz attīstīt veiksmīgu karjeru, kas progresē. Paldies trenerei K. Zaksai par izzinošajām nodarbībām, jaunieši izprata, ka kreativitāte kā karjera vadības prasme ir ļoti būtiska un svarīga gan cilvēka personības, gan veiksmīgas karjeras attīstībai.

ozo_web1.jpg

 

20190827_110128_resizedv2.jpg

Aizvadītajā nedēļā no 19. - 23. augustam  mūsu skolas topošos pirmklasniekus aicinājām apmeklēt Adaptācijas nedēļu skolā. Šī bērniem bija lieliska iespēja satikties un iepazīties ar savu klases audzinātāju, sadraudzēties ar jaunajiem klasesbiedriem, iepazīt skolas vidi. Katru dienu bērni piedalījās četrās dažādās nodarbībās, kuras vadīja ne tikai sākumskolas pedagogi, bet arī  interešu izglītības skolotāji, iepazīstinot nākamos skolēnus ar mūsu mācību iestādē piedāvātajām pēcstundu aktivitātēm.

            Par to, ka nedēļa bijusi lietderīga rādīja mazo skolēnu ieinteresētība, atvērtība un mirdzošās acis, stāstot par dienā piedzīvoto.

            Paldies  nākamajām pirmo klašu audzinātājām un visam skolas personālam, kas iesaistījās šīs nedēļas norisē!

            Lielu paldies sakām arī pirmklasnieku vecākiem, kuri palīdzēja mums izvērtēt Adaptācijas nedēļu  PASLAVĒJOT, PAJAUTĀJOT, PIEDĀVĀJOT.

Guvām atziņu, ka vislielāko satraukumu bērnam uzsākot skolas gaitas, rada neziņa par gaidāmo, un šī nedēļa sniegusi drošības sajūtu bērnos un viņu vecākos. Māmiņu un tētu jautājumi un piedāvājumi mums noderēs organizējot nākamos pasākumus skolā.

            Vēl tikai pēdējie sagatavošanās darbi, un tiksimies 2. SEPTEMBRĪ!

ozo1kl.png

Pamazām tuvojas jaunais mācību gads, kurā mums pievienosies kupls pirmklasnieku pulks. Lai labāk sagatavotos mācībām 1.klasē, aicinām jaunos pirmklasniekus uz skolu iepazīties gan ar klašu audzinātājiem, gan klasesbiedriem, gan skolas dzīvi un mācībām. Uz tikšanos! (sīkāka informācija vecākiem nosūtīta elektroniski)

Pretendentiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. vecāku parakstīts iesniegums par izglītojamā uzņemšanu Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā;
  2. bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  3. apliecība un sekmju izraksts par vispārējo pamatizglītību (uzrādīt),
  4. dzimšanas apliecība (uzrādīt).

Ar uzņemšanas kārtību un kritērijiem var iepazīties šeit:

http://ozolniekuvsk.lv/ozvsk/new/UZNEMSANA_VIDUSSKOLA.pdf

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā

darba dienās 10.00 -15.00